EPC جهانی

EPC جهانی

سیستم های هوشمند ( قسمت هشتم)

  • EPC جهانی

کد محصول الکترونیکی (EPC) یک شماره شناسایی منحصر به فرد است که در یک تگ RFID ذخیره می شود و اساسا در مدیریت زنجیره تامین مورد استفاده برای شناسایی اقلام است. EPC جهانی به عنوان سازمان اصلی مسئول برای توسعه EPC، مدیریت EPC و RFID تکنولوژی و استانداردهای. معماری اساسی استفاده از فن آوری RFID مبتنی بر اینترنت همراه با تگ های RFID ارزان و خوانندگان برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات مربوط به محصول از ان استفاده میکنند [۹۶]. این معماری به عنوان یک تکنیک امیدوار برای آینده اینترنت اشیا به دلیل باز بودن، مقیاس پذیری، قابلیت همکاری و اعتماد خود را فراتر از حمایت خود را از الزامات اولیه اینترنت اشیا به رسمیت شناخته شده مانند اشیاء شناسه و کشف سرویس [۹۷]. EPCs به چهار دسته تقسیم میشوند: ۹۶ بیتی، ۶۴ بیتی (I)، ۶۴ بیتی (II) و ۶۴ بیتی (III). تمام انواع EPCs 64 بیتی پشتیبانی درباره ۱۶۰۰۰ شرکت با هویت منحصر به فرد و پوشش ۱-۹۰۰۰۰۰۰ انواع محصولات و ۳۳ میلیون شماره سریال برای هر نوع. نوع ۹۶ بیتی پشتیبانی از حدود ۲۶۸ میلیون شرکت با هویت منحصر به فرد، ۱۶ میلیون کلاس از محصولات و ۶۸ میلیارد شماره سریال برای هر کلاس. رادیو ترانسپوندر سیگنال (برچسب) و تگ خوان: این سیستم RFID را می توان به دو بخش اصلی تقسیم شده است.

برچسب متشکل از دو جزء: یک تراشه برای ذخیره هویت منحصر به فرد از جسم و یک آنتن اجازه می دهد تا تراشه برای برقراری ارتباط با خواننده برچسب با استفاده از امواج رادیویی است. برچسب خوان تولید یک میدان فرکانس رادیویی برای شناسایی اشیاء از طریق امواج رادیویی منعکس شده از برچسب کار میکند. RFID با ارسال تعداد تگ را به خواننده برچسب استفاده از امواج رادیویی کار می کند در شکل ۲۱نشان داده شده است.. پس از آن تعداد به یک برنامه خاص کامپیوتر به نام شی نامگذاری خدمات (ONS) نام گذاری شده است.  ONS به نظر می رسد تا جزئیات تگ از یک پایگاه داده مانند زمان و مکان آن ساخته شده است.

EPC، سیستم ID، EPC میان، کشف خدمات و اطلاعات EPC خدمات: EPC جهانی شبکه را می توان به پنج جزء تقسیم کرد . EPC به عنوان یک شماره منحصر به فرد به اشیاء، متشکل از چهار بخش همانطور که در شکل ۲۲ دیده می شود. [۹۶، ۹۸]. سیستم ID لینک هویت EPC به یک پایگاه داده با استفاده از یک EPC خواننده از میان ان انجام داد. از خدمات کشف یک مکانیسم EPC جهانی برای پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز توسط برچسب ها با استفاده از فایرفاکس است.

نسل دوم از برچسب ها EPC (به نام ژنرال ۲ برچسب ها)، در اواسط سال ۲۰۰۶ راه اندازی با هدف در سطح جهان پوشش محصولات مختلف شرکت می باشد. قابلیت همکاری تحت اشیاء ناهمگن، با کارایی بالا برای همه مورد نیاز، قابلیت اطمینان بالا، و برچسب ها ارزان و خوانندگان: برچسب ژنرال ۲ خدمات بهتر برای مشتریان نسبت به نسل اول برچسب ها (شناخته شده به عنوان RFID غیر فعال) بر اساس ویژگی هایی مانند ان فراهم می کند. کلاس های مختلف از تگ EPC در جدول V. خلاصه وار توضیح داده شده است.

قسمت های این مقاله

سیستم های هوشمند ( اول )

سیستم های هوشمند ( قسمت دوم )

سیستم های هوشمند (قسمت سوم )

سیستم های هوشمند ( قسمت چهارم )

سیستم های هوشمند (قسمت پنجم )

سیستم های هوشمند ( قسمت ششم )

سیستم های هوشمند (قسمت هفتم )

سیستم های هوشمند (قسمت هشتم )

سیستم های هوشمند ( قسمت نهم )

سیستم های هوشمند ( قسمت دهم )

سیستم های هوشمند ( قسمت یازدهم )

سیستم های هوشمند ( قسمت دوازدهم )

سیستم های هوشمند ( قسمت سیزدهم )

سیستم های هوشمند ( قسمت چهاردهم )

سیستم های هوشمند ( قسمت پانزدهم )

سیستم های هوشمند ( قسمت شانزدهم )

سیستم های هوشمند ( قسمت هفدهم )

سیستم های هوشمند ( قسمت هجدهم )

سیستم های هوشمند ( قسمت نوزدهم )

سیستم های هوشمند ( قسمت بیستم )

سیستم های هوشمند ( قسمت بیست و یکم )

سیستم های هوشمند ( قسمت بیست و دوم )

سیستم های هوشمند ( قسمت بیست و سوم )

سیستم های هوشمند ( قسمت بیست و چهارم )

نظر