فرایندهای آموزشی زبان و ترجمه

فرایندهای آموزشی زبان و ترجمه

فرایندهای آموزشی زبان و ترجمه

فرایندهای آموزشی زبان و ترجمه : هدف از این سلسله مقالات این است که اذعان داریم شبیه سازی مناسبی

در خصوص توافق با مفروضات و رد مفروضات ارائه دهد و پس از آن اثبات نماید که هیچ جایگزینی بهتر از انجام عملی ترجمه

و پروژه های واقعی ترجمه وجود ندارد که بتواند سطح دانش مترجمان را ارتقا بخشد. ولی راهکارهایی وجود دارد

که بتوان روش های ترجمه را تسریع کرد و عادات کاری نامطلوب را کنار گذاشت.

روش شناسی های متفاوتی اذعان دارند که در فرایندهای آموزشی زبان و ترجمه، تاکید نخست روی تحلیل

روش های آموزشی و آموزش تعادل بین این تحلیل ها و کشف و جذب مسائل ضروری است.

ما می بایست به صورت آگاهانه تر، تحلیلی تر و منطقی تر و

به صورت سیستماتیک دانشجویان رشته های مترجمی را تربیت کنیم

و به این ترتیب دانشجویان قادر خواهند بود با منابع مربوطه ارتباط بهتری برقرار کنند

و در ارتقا دانش و مهارت های خود کوشاتر عمل نمایند.

مترجمان حرفه ای

شاید ایده مطلوب این باشد که بگوییم مترجمان حرفه ای نیاز دارند تا در متون واقعی با واژگان

و یا عبارات دشوار و ساختار معنایی وازگان یا مفاهیم فرهنگی آشنا شوند و

بنابراین نیازمند آگاهی های تحلیل پذیرانه تری از این مسائل هستیم تا بتوانیم بر موانع ترجمه فایق آییم.

تحلیل های اولیه در خصوص ترجمه، یک منبع قوی و آگاهانه برای دانش جدید امروزی به حساب می آیند

و بدون در نظر گرفتن مسائل جانبی می توانیم روش های گذرایی را بیان کنیم که در طی این روش ها

مترجمان می توانند به سرعت دانش خود را به روز کنند و ارتقا بخشند.

به هرحال فرض اصلی ما این است که یادگیری تحلیلی در دنیای حرفه ای از قوانین و مقررات خاصی تبعیت می کند و بنابراین می بایست در دنیای آکادمیک مترجمان، فرایندهای آموزشی به بهترین نحو و طبق قواعد و قوانین مشخصی انجام گیرد.بدین ترتیب همه انسان ها ، به صورت بهتر، سریع تر و تاثیر گذارتر ، دوره های آموزشی را طی می کنند و با سرعت بیشتری بر موانع پیش رو فایق می آیند. فرایندهای یادگیری تحلیلی، ابزار مفید و موثری هستندکه روی کانال های متفاوت یادگیری تاثیر می گذارند و بنابراین با یادگیری هرچه بهتر این تعاملات و روش های متفاوت تجزیه و تحلیلی، می توانیم قادر باشیم تا پروژه های ترجمه را با دقت هرچه بهترو بیشتری ارائه دهیم.

در کل بر همه دوستداران و اهالی علم و قلم، واضح و آشکار است که راهکار رسیدن به موفقیت در امر ترجمه،تنها و تنها بر تمرین و تکرار و مطالعه هرچه بیشتر و موثرتر، متمرکز است و هیچ درس و کلاس و کتابی به اندازه ترجمه مقالات و کتاب های جدید، به مترجمان کمک نمی کند تا دانش خود را  به روز نگه دارند و ارتقا بخشند.

 

 

نظر