فرآیند ترجمه

فرآیند ترجمه

فرآیند ترجمه

بسیاری از صاحب نظران، ترجمه را به عنوان یک فرآیند یا process می شناسند و معتقد هستند که ترجمه ، آمیزه ای

از فعالیت های فکری و فعالیت های فیزیکی است. فعالیت های فکری کلیه فعل و انفعالاتی است

که در ذهن و روان یک مترجم انجام می شود.

و در طی این تعاملات بین ذهن و فکر مترجم می تواند معنا و پیام یک واژه یا عبارت را از زبان مبدا به زبان مقصد برگرداند .

در علم ترجمه، زبان مبدا را با عنوان source language یا اختصارا SL می شناسیم

و زبان مقصد را با target language یا TL مشخص می کنیم. در اصل، متن مبدا متنی است همان متنی است

که قرار است ترجمه شود و متن مقصد، حاصل فرایند ترجمه است.

مترجمان استخراج معنا از زبان مبدا به زبان مقصد را رمزگشایی یا decoding و بیان معنا

با استفاده از واژه و یا جمله در زبان مقصد را رمزگذاری یا encoding می نامند.

در کل فرآیند ترجمه :

نیازمند گسترش دانش زبانی مترجم و شناخت وی از ساختارهای گسترده زبانی، معناشناسی و کاربردشناسی زبان مبدا و مقصد است.

مترجم می بایست روز به روز اطلاعات عمومی و حرفه ای خود را ارتقا بخشد

و در تلاش باشد تا آگاهی و جهان بینی را نیز افزایش دهد

تا بتواند تعاملات ارتباطی موجود در میان انسان ها مثل سن، جنس، نژاد، مذهب، نسبت ، شغل، موقعیت زمانی و مکانی

و مواردی از این دست را نیز کاملا بشناسد.

بخش فیزیکی فرایند ترجمه، بیانگر فعالیت هایی از جمله خواندن ، نوشتن، مراجعه به منابع متفاوت، مرور و بازبینی مطالب،

تجدید نظر کردن در ترجمه، اصلاح و جابه جا کردن متن ترجمه شده، انتخاب واژگان مناسب،

حذف گزافه گویی ها و اضافه کردن مطالب مورد نیاز، تایپ کردن و تحویل به کار فرما یا مشتری است.

انجام موفق فرایند فیزیکی ترجمه منوط به این است که فرایند ذهنی نیز با موفقیت انجام گرفته باشد.

مترجم پس از انجام کامل پروژه :

می بایست قادر باشد مفهوم و یا پیام نویسنده اصلی متن، را کاملا به زبان ساده مقصد بیان نماید.

مترجمی موفق است که پس از انجام پروژه ترجمه خود، به صورت کاملا محاوره ای و کاملا ساده، قادر باشد

کل مقاله را توضیح دهد و از هیچ واژه ثقیل و غیر روانی استفاده ننماید.

بنابراین درک کلی از فضای ترجمه و انگیزه داشتن در این کار، حرف اول را می زند

تا یک مترجم بتواند به موفقیت در این عرصه دست یابد.

نظر