حافظه مترجم

حافظه مترجم

حافظه مترجم

حافظه مترجم : ترجمه یک فعالیت هوشمندانه است که به حل مسئله خلاق در شرایط متنی، اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد.

این فعالیت هوشمندانه گاه آگاهانه و بیشتر اوقات، ناخودآگاه است. وقتی از آن آگاه نباشیم، کمتر هوشمندانه عمل می کنیم

و نمی توانیم یک کار خلاقانه و تحلیلی ارائه دهیم.

این الگوی ترجمه، “عرفانی” نیست. هوش برتری که ما را قادر به ارائۀ ترجمه سریع، قابل اطمینان و لذت بخش می سازد،

محصول یادگیری یا همان تجربه ذخیره شده در حافظه است که در فرایندی اثربخش از آن استفاده می شود.

این بدان معنا نیست که مترجمان خوب باید دانش زبانی و فرهنگی زیادی را به خاطر بسپارند.

در حقیقت، از آنجا که ما “حافظه” را به معنای آگاهی و تعیین مکانیسم حقایق

و واقعیت ها در مغزمان می دانیم، این امر کاملآ برعکس است.

مترجمان بایستی در ذخیره ذهنی تجربیات و بازیابی آنها در مواقع ضروری تلاش کنند

تا بتوانند از آنها برای حل مشکلات پیچیده ترجمه کمک بگیرند؛ اما نباید فقط به حافظه شان بسنده کنند.

حافظه و حفظ کردن مطالب یک روش یادگیری متفاوت است.

اگر به درستی از تجربیاتتان استفاده کنید، یادگیری همان چیزی است که هنگام انجام کار دیگری اتفاق می افتد؛

به ویژه کارهای لذت بخش نه ناخوشایند.

یادگیری

مترجمان کلمات، عبارات، سبکها، لحن ها، استراتژی های زبانی و فرهنگی را در حین ترجمه یاد می گیرند؛

ضمن تفسیر متن، مطالعه یا جستجوی اینترنتی، در حالی که با دیگران صحبت می کنند، یا نشسته اند و یا به فکر فرو رفته اند.

با مردم کشورهای خارجی ارتباط برقرار می کنند، زبان را یاد می گیرند، ده ها هزار کلمه یا عبارت را به خاطر می سپارند

و حتی یاد می گیرند که چگونه از روشهای انعطاف پذیری و خلاقیت به طرزی معنادار برای جذب خواننده

و اطرافیان شان استفاده کنند؛ بدون اینکه آنها متوجه شوند.

آنها با ترجمه متون، کلماتی را که از زبان گوینده بیان می شوند تفسیر می کنند؛ الگوهای انتقال را یاد می گیرند؛

همچنین این الگوها را نیز برای دسترسی آسان و هوشمندانه روی مغز خود بکار می برند و حتی گاهی اوقات بدون آگاهی

از داشتن چنین مواردی، می توانند به روشهای تحلیلی و اثرگذار دست یابند. همه چیزی که می دانند این است

که کلمات و عبارات خاص فعالیت انگشتها بر روی صفحه کلید را افزایش می دهند و به نظر می رسد

که ترجمه خود به خود و سریع نوشته می شود. یا مترجم دهان خود را باز می کند و جریان ثابتی از متن هدف بیرون می آید

که توسط نیرویی ناشناخته به پیش رانده می شود.

 

نظر