موسسه پارس ۶۸ با استفاده از راهکار های نوین و مدیریت علمی توانسته است هزینه های تمام شده این حوزه ( ترجمه متون ) را بسیار کاهش دهد .

ترجمه انگلیسی به فارسی

کلمه ای ۱۴-۲۰ تومان
  • ترجمه متوسط

ترجمه انگلیسی به فارسی

کلمه ای ۲۵-۴۰ تومان
  • ترجمه خوب

ترجمه انگلیسی به فارسی

کلمه ای ۴۵-۸۰ تومان
  • ترجمه عالی

ترجمه فارسی به انگلیسی

کلمه ای ۳۰-۴۰ تومان
  • ترجمه عمومی

ترجمه فارسی به انگلیسی

کلمه ای ۵۰-۸۵ تومان
  • ترجمه ویژه

یک صفحه استاندارد شامل ۱۸ خط با فونت ۱۴ در صفحه A4 می باشد.