اختیارات مترجم

اختیارات مترجم

اختیارات مترجم

 ۱ – قانون حاکم بر ترجمه و مفهوم قانونگذاران در مورد نحوه ترجمه مترجمین: اختیارات مترجم

معمولآ نشان دهنده منافع عملی و حرفه ای کاربران نهایی است نه مترجمان زیرا دارای نیروی قانون است.

اما اینها به منافع عملی و حرفه ای مترجمان نیز تبدیل می شوند.

۲- اصول اخلاقی منتشر شده توسط سازمانها و اتحادیه های ترجمه:

تصور برخی مترجمان مبنی بر ترجمه حرفه ای استکه معمولآ بیانگر چهره ایده آل حرفۀ مترجمی و چهرۀ مترجمان قابل احترام

در کشورتان است که احتمالآ تمامی همکاران شان به خارج از کشور مهاجرت کرده اند. این قانون ممکن است

تمام موارد را پوشش ندهد یا جزئیات کافیرا برای کمک به هر مترجم در هر تردید اخلاقی ارائه ندهد.

۳- اظهارات نظری از اصول کلی اخلاقی/ حرفه ای حاکم بر ترجمه مفهومی:

نظریه یک یا دو محقق ترجمه درباره نحوۀ ترجمه مترجمان است که در غیر این صورت متن

را براساس مهارت حرفه ای خودشان ترجمه می کنند.

همچون قانون دوم، بیانگر تصویر ایده آل و حرفه ای است اما اکنون نه از طریق کمیته مترجمان عملی بلکه از طریق الف.

از احساسات شخصی در زمینه عملی و نظری، و ب. نیاز به تصدی مسئولیت در پستهای دانشگاهی محققان تغییر یافته است.

حتی ترجمه ممکن است برای اهداف علمی و آموزشی بیشتر از فرایند تصمیم گیری روزانه باشد.

۴-مطالعۀ نظری مسائل ترجمه در ترکیب زبانهای خاص:

گرامرهای تطبیقی یک یا دو مفهوم از مفاهیم ارائه شده توسط محققان ترجمه مبنی بر تفاوتها/ شباهتهای زبانی و الگوهای انتقال

بین دو زبان است که به احتمال زیاد بیشتر به سمت مفاهیم زبانی/مقایسه ای، سیستماتیک، انتزاعی یا

حتی ترجمه عملی گرایش داشته باشد و در بهترین حالت، عناصر آنها را با هم ترکیب می کند.

همچون مورد سوم برای اهداف علمی و آموزشی بیشتر از تصمیم گیریهای عملی در دنیای کار کاربرد دارد

اما در بهترین وجه، مشارکت مترجمان حرفه ای در پویایی انتقال بین دو زبان را بیان می کند.

۵-گرامر تک زبانه: 

یک یا دو مفهوم زبانی از ساختار منطقی حاکم بر یک زبان خاص است که معمولآ با توجه به غیر منطقی بودن زبان طبیعی،

کاهش یا ساده سازی زبان استفاده می شود.

بهترین تفکر به عنوان ساختار “درست” زبان مطرح نیست اما به عنوان یک ایده مطرح می شود زمانی

که توسط متخصصان یا یک زبان شناس نوشته می شود. حتی ممکن است

جایگاه قابل توجهی در بین مشتریان یا کاربران نهایی داشته باشد.

۶-فرهنگ لغت ها، واژه نامه ها، پایگاههای اطلاعاتی:

مفاهیم کمیته یا محققان ساختار منطقی حاکم بر حوزه های معنایی کلمات است که مهمترین آنها در یک یا دو زبان

مورد بررسی قرار گرفته و همچنین با توجه به پیچیدگی های گسترده زبان، همیشه بهترین حدس مبتنی بر دانش محدود؛

بهترین تفسیر مبتنی بر تجربه و دیدگاه محدود و در نهایت بهترین و بالاترین ارزش مترجم را ارائه می دهد.

۷-ترجمه های قبلی و سایر مطالب بدست آمده از مشتری، آژانس، بانک اطلاعاتی و کتابخانه:

مفاهیم دیگر مترجمان و نویسندگان فنی از گفتمانهای تخصصی که مترجم برای بیان آنها تلاش می کند،

معمولآ منبع بسیار مفید اما غیرقابل اعتمادی از کلمات و عبارات محسوب می شوند؛ این گفتمانها زبان هدف را بازگو می کنند

که مشتری از آن استفاده می کند.

۸ -مشاوره و اطلاعات کارشناسانه از افرادی که در سالهای اخیر مشغول بکار بوده اند یا دانش معتبری درمورد آن دارند:

یک مفهوم شکل گرفته از مترجم یا افرادی است که هر روز از مباحث مربوطه در مشاغل خود استفاده می کنند

و اساسآ از طریق فکس، تلفن یا جستجوی آنلاین بدست آمده است که مترجم شخصآ آن را می شناسد.

# اختیارات مترجم

نظر