Modal particle

در زبان شناسی Modal particle بیانگر واژه هایی است که نیاز به توضیح دارند و نیازمند دانش وسیع گرامری است. Modal paticles  به این منظور استفاده می شود که بفهمیم گوینده یا نویسنده در مورد محتوای صحبت ها یا نوشته های خود چطور فکر می کندو آن را با دانش خود مرتبط کنیم و یا روحیات وی را به مفهوم جمله اضافه کنیم تا بفهمیم دقیقا منظور او چیست . در بسیاری از زبان ها از Modal particles استفاده می شود. استفاده از Modal particles برای یک مترجم کار بسیار دشواری است و وابستگی بالایی به مفهوم و معنای متن مبدا دارد.

Modal particle حساسیت بسیار بالایی به محتوا دارد. این سری از مقالات بیان می دارد که چگونه در ترجمه می توانیم نقش محتوا را به خوبی پررنگ وبرجسته کینم. محتواهای موجود را یم توان از دو زاویه متفاوت یعنی زبان مبدا و مقصد برسی کرد. از یک سو، باید مطالعات مربوط به گرامر هم انجام شود و از افراد متخصص در حوزه گرامر نیز استفاده شود تا بتوان مفاهیم و محتوا را به خوبی طبقه بندی نمود. و از سوی دیگر، محتوا به عنوان یک محیطی از modal particles (متنی یا غیر متنی ) تفسیر شده و استنتاج ها و پیامدهای قطعی را نشان می دهد که تحت تاثیر معنای این محتوا قرار می گیرد. موضوع اصلی این بحث، ترسیم خط ارتباطی بین معنای این بخش و نکات دقیق و ظریف محتوا است و به این نتیجه می رسیم که ترجمه مطلوب ما، به خوبی معانی معادل زبان مبدا به زبان مقصد را نشان می دهد.

Modal particles، توصیفی از معانی متفاوت و توضیح گسترده ی واژگان است. با وجود افزایش آگاهی در مورد مفروضات مربوط به Modal particles  ، یک معنای گزاره ای را بیان می کند و چندین موضوع در این میان، لاینحل باقی ماندها ست. یک مثال عادی در این زمینه مربوط به توصیف مناسب واژگان است. موضوع دیگر، تناسب به روش مینی مالیستی و ماکسی مالیستی است. تحلیل های مربوطه بیان می دارد که هر واژه یک معنا دارد که به عنوان معنای هسته ای آن واژه مشخص می شود ولی هر واژه نیاز به توضیح گسترده تری نیز دارد.

Modal particle

در زبان شناسی Modal particle بیانگر واژه هایی است که نیاز به توضیح دارند و نیازمند دانش وسیع گرامری است. Modal paticles  به این منظور استفاده می شود که بفهمیم گوینده یا نویسنده در مورد محتوای صحبت ها یا نوشته های خود چطور فکر می کندو آن را با دانش خود مرتبط کنیم و یا روحیات وی را به مفهوم جمله اضافه کنیم تا بفهمیم دقیقا منظور او چیست . در بسیاری از زبان ها از Modal particles استفاده می شود. استفاده از Modal particles برای یک مترجم کار بسیار دشواری است و وابستگی بالایی به مفهوم و معنای متن مبدا دارد.

Modal particle حساسیت بسیار بالایی به محتوا دارد. این سری از مقالات بیان می دارد که چگونه در ترجمه می توانیم نقش محتوا را به خوبی پررنگ وبرجسته کینم. محتواهای موجود را یم توان از دو زاویه متفاوت یعنی زبان مبدا و مقصد برسی کرد. از یک سو، باید مطالعات مربوط به گرامر هم انجام شود و از افراد متخصص در حوزه گرامر نیز استفاده شود تا بتوان مفاهیم و محتوا را به خوبی طبقه بندی نمود. و از سوی دیگر، محتوا به عنوان یک محیطی از modal particles (متنی یا غیر متنی ) تفسیر شده و استنتاج ها و پیامدهای قطعی را نشان می دهد که تحت تاثیر معنای این محتوا قرار می گیرد. موضوع اصلی این بحث، ترسیم خط ارتباطی بین معنای این بخش و نکات دقیق و ظریف محتوا است و به این نتیجه می رسیم که ترجمه مطلوب ما، به خوبی معانی معادل زبان مبدا به زبان مقصد را نشان می دهد.

Modal particles، توصیفی از معانی متفاوت و توضیح گسترده ی واژگان است. با وجود افزایش آگاهی در مورد مفروضات مربوط به Modal particles  ، یک معنای گزاره ای را بیان می کند و چندین موضوع در این میان، لاینحل باقی ماندها ست. یک مثال عادی در این زمینه مربوط به توصیف مناسب واژگان است. موضوع دیگر، تناسب به روش مینی مالیستی و ماکسی مالیستی است. تحلیل های مربوطه بیان می دارد که هر واژه یک معنا دارد که به عنوان معنای هسته ای آن واژه مشخص می شود ولی هر واژه نیاز به توضیح گسترده تری نیز دارد.

No votes yet.
Please wait...