سپتامبر 18, 2019
lider

مهارت های کاربردی

عملیات امنیتی در محیط مهمان داری ( قسمت پانزدهم) مهارت های کاربردی من همیشه می خواستم تا هر کسی باشم،اما اکنون درک می کنم که من […]
سپتامبر 17, 2019
experience

تحقیقات

عملیات امنیتی در محیط مهمان داری ( قسمت چهاردهم) عادت است که هتل خوب باشد اما آن چیزی را ثابت نمی کند-من عادت دارم تا یک […]
سپتامبر 17, 2019
طراحی

طراحی

عملیات امنیتی در محیط مهمان داری ( قسمت سیزدهم) شیوه های ضروری  طرح ها هیچ چیز نیستند،طراحی همه چیز است. این مقاله نوشتن طرح را توصیف […]
سپتامبر 16, 2019
تجهیزات

سیستم ها و تجهیزات

عملیات امنیتی در محیط مهمان داری ( قسمت دوازدهم) سیستم ها و تجهیزات تنها چیز مداوم از زندگی تغییر است فرانکوس دلا ردچغاکالو،نویسنده ابداعات،در یک سرعت […]
سپتامبر 16, 2019
پاسداری

شیوه های پاسداری

عملیات امنیتی در محیط مهمان داری ( قسمت یازدهم) شیوه های پاسداری: مهمانداری،صداقتی که ما را ترغیب می کند تا اشخاص معینی را خوراک و مسکن […]