سپتامبر 29, 2019

 عناصر فناوری حامل فناوری انتقال است

فناوری انتقال (قسمت دوم) عناصر فناوری حامل فناوری انتقال است فرایند فناوری انتقال جایی که عناصر فنی در همان مناطق به منطق دیگر جریان می یابد […]
سپتامبر 29, 2019
فناوری انتقال

فناوری انتقال، مکانیزم، ویژگی ها، اثرات و مدل هایش

فناوری انتقال (قسمت اول) فناوری انتقال، مکانیزم، ویژگی ها، اثرات و مدل هایش فناوری انتقال از قوانین اقتصاد که تحت تاثیر مکانیزم ها است پیروی می […]
سپتامبر 25, 2019
انتقال سطوح دید

.ساختار کلاس مدل شرایط

شبکه فرآیند  (قسمت هفتم) ساختار کلاس مدل شرایط به منظور قادر بودن بر اطلاعات شرایط طراحی برای محلهای یک محصول،ویژگی ها برای عناصر ساختار محصول مرتبط […]
سپتامبر 25, 2019
مدل شرایط محصول

کاربردهای استفاده از اطلاعات شرایط محصول

شبکه فرآیند  (قسمت ششم) کاربردهای استفاده از اطلاعات شرایط محصول کاربردهای بالقوه جمع آوری و ذخیره اطلاعات شرایط در چرخه حیات محصول می تواند به دو […]
سپتامبر 24, 2019
مدل شرایط محصول

استانداردهای موجود

شبکه فرآیند  (قسمت پنجم) استانداردهای موجود به هر حال،ادغام به طور کامل،ناشی از فقدان یک اتحاد،مجزا بودن و نمایندگی کامل محصول و مدل اطلاعات فرآیند، به […]