آگوست 14, 2019

پیوند دوگانه اتیلن

پیوند دوگانه اتیلن آن را به یک آمیزه ی بسیار واکنش پذیر تبدیل کرده که می تواند به روش های زیادی تغییر یا تخریب شود. استفاده […]
آگوست 13, 2019
ذرات گردو غبار

توصیف تک ذره ای و منابع ذرات معلق

توصیف تک ذره ای و منابع ذرات معلق در هوای تروپوسفر در بیابان نگو : تک تک ذرات معلق در هوای جمع آوری شده در بیابان […]
آگوست 13, 2019
ذرات گردو غبار

انتقال دور برد ذرات بسیار بزرگ

انتقال دور برد ذرات بسیار بزرگ و غول پیکر در گرد و غبارهای آسیا طبق آنچه که از طریق تجزیه و تحلیل های فیزیکی ، کانی […]
آگوست 11, 2019
قشر پارانشیم

جدایی دستی قشر پارانشیم و بافت ستونی

جدایی دستی قشر پارانشیم [1](Cortical Parenchyma) و بافت ستونی (بافت مرتبط در ساقه) در منطقه تمایز ریشه های اولیه ذرت در جهت طولی ، ریشه اولیه […]
آگوست 10, 2019
ضایعات الکتریکی

ضایعات الکترونیکی

ضایعات الکترونیکی در دو دهه گذشته، رشد جهانی در تولید و مصرف تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی به صورت نمایی بوده است. این موضوع عمدتا به دلیل […]