مارس 10, 2019

نگاه اجمالی بر ترجمه

ترجمه مجموعه ای از کارها وفعالیت هایی است که توسط یک مترجم انجام می گیرد و وظیفه اصلی او انتقال و تبیدل زبان مبدا یا به […]
فوریه 23, 2019

ارتباط بین فرهنگ و ترجمه – قسمت پنجم و آخر –

تفاوت های فرهنگی در تمام زبان ها به چشم می خورد. مثلا می توان به رنگ اشاره کرد. مثلا رنگ قرمز در زبان فارسی، نماد غروب […]
فوریه 21, 2019

ارتباط بین فرهنگ و ترجمه – قسمت چهارم

ب- تفاوت های فرهنگی محلی و بومی موقعیت تاریخی، محیط های ملیتی و آداب و سنن اجتماعی و … بیانگر بسیاری از فرهنگ های محلی است. […]
فوریه 19, 2019

ارتباط بین فرهنگ و ترجمه – قسمت سوم –

گاهی اوقات، عبارات مصطلح در زبان مبدا، معادل مناسبی به زبان انگلیسی ندارد و بنابراین برای بیان یک اصلاح خوب می بایست از مترجمی استفاده کنیم […]
فوریه 17, 2019

ارتباط بین فرهنگ و ترجمه – قسمت دوم –

ارتباط بین فرهنگ و ترجمه اهداف و ویژگی های مربوط به ترجمه بیانگر گسترش مفاهیم میان کشورها و ایالت های متفاوت است. یکی از نظریه سازان […]