دسامبر 4, 2019
کانال های یونی نفوذپذیر

مهار مستقیم کانالهای نوع T توسط لیگاندهای GPCR

کانال های یونی نفوذپذیر به کلسیم در سیگنال دهی درد (قسمت دهم ) کانالهای کلسیم نوع T از طریق برخی از مسیرهای پیامبر ثانویه مختلف در […]
دسامبر 4, 2019
کانال های یونی نفوذپذیر

نقش کانالهای کلسیمی نوع T در سیگنال دهی درد

کانال های یونی نفوذپذیر به کلسیم در سیگنال دهی درد (قسمت نهم ) همانطور که از نقش آنها در توسعه تخلیه های نیزه ای و موجی […]
نوامبر 16, 2019
کانال های یونی نفوذپذیر

درد و انتقال کانالهای کلسیم نوع N

کانال های یونی نفوذپذیر به کلسیم در سیگنال دهی درد (قسمت هشتم ) در شرایط درد مزمن، تنظیم مثبت بیان کانالهای نوع N در فیبرهای آوران […]
نوامبر 16, 2019
کانال های یونی نفوذپذیر

تنظیم کانالهای کلسیم نوع N

کانال های یونی نفوذپذیر به کلسیم در سیگنال دهی درد (قسمت هفتم ) فعالیت کانالهای کلسیم نوع N، به شدت توسط برخی از GPCRs های مختلف […]
نوامبر 14, 2019
کانال های یونی نفوذپذیر

اثرات ضد درد مهارکننده های مستقیم کانال های نوع N

کانال های یونی نفوذپذیر به کلسیم در سیگنال دهی درد (قسمت ششم ) اثرات ضد درد مهارکننده های مستقیم کانال های نوع N یکی از ویژگی […]