یک مترجم متخصص کیست؟

یک مترجم متخصص کیست؟

یک مترجم متخصص، عاشق کلمات و عاشق زبان مبدا و مقصد است. او توانایی برقراری ارتباط با کلمات صحیح را دارد و می تواند ایده و نظرات نویسنده را با بحث در مورد ویژگی های فرهنگی و اجتماعی زبانی و زبان هدف، به خوبی بیان کند. یک مترجم متخصص باید قادر باشد ثابت کند که بسیار تیزبین است و قابلیت فوق العاده ای برای تجزیه و تحلیل متن مربوطه داشته و بدون نیاز به تحقیقات گسترده بتواند متن را ترجمه و نیز ویراستاری کند.

وظیفه مترجم متخصص، پایبندی به اخلاق حرفه ای و احترام به نویسنده متن مبدا است. او برای قبول کردن پروژه های کاری خود، مطلقا آزاد بوده و می بایست پروژه ای را قبول کند که مطمئن است می تواند از لحاظ اخلاق حرفه ای به آن پایبند باشد. بنابراین تنها وظیفه ترجمه و ویراستاری و نوشتاری برای وی مطرح نیست بلکه او می بایست به حقوق و اخلاق حرفه ای نیز پایبند بوده و در کارهای خود همچنان از حقوق و قوانین مربوطه تبعیت کند.