پیوند دوگانه اتیلن

پیوند دوگانه اتیلن آن را به یک آمیزه ی بسیار واکنش پذیر تبدیل کرده که می تواند به روش های زیادی تغییر یا تخریب شود. استفاده از کربن فعال گرانولی آغشته به پالادیوم  به عنوان کاتالیزور  سبب بهبود جذب سطحی اتیلن  در قیاس با کربن فعال غیر آغشته است.( Baile’n  و همکاران  سال 2007( .  هنگامی که پالادیوم به میزان 10%  به جای 1% تاثیر گذاری آن افزایش یافته  است( به خصوص  98% و 85%). افزایش آن در اتیلن  هنگامی که پالادیوم به عنوان یک کاتالیزور به کربن فعال اضافه شده  برطرف شده ،این امر تنها به پدیده ی جذب سطحی رخ داده  نسبت داده می شود اما  همواره فرآیند اکسیداسیون انجام شده است.

اگرچه دلیل اصلی برای ایراد پالادیوم قیمت بالای آن می باشد ، که می تواند  کاربرد عملی آن را محدود نماید، و  بدین ترتیب GAC- 1% پالادیوم در نظر گرفته می شود که  به عنوان شرایط مطلوب جذب سطحی اتیلن می باشد. این سامانه ی کاتالیزور/ جاذب به گروه ههای پلی اتیلنی  تحت شرایط MAP به گوجه فرنگی اضافه شده تا یک بسته بندی فعال را به وجود آورد.

یک کاهش در یک دوره ی تکامل رنگ ( شامل  هر دو نوع داخلی و خارجی ) همچنین یک تاخیر در فرآیند نرم شوندگی  برای گوجه فرنگی ها در بسته بندی MAP شامل 1% پالادیوم  نشان داده شده است، که یک تاخیر خالص در فرآنید رسیدن گوجه فرنگی و یک افزایش در عمر مفید آن ها  را معین کرده. جالب است بدانید که ، سایر خواص شدتی با افزودن و استفاده کردن از  کربن فعال شامل 1% پالادیوم  کاهش می یابد، که با مقدارکمتر از عطر و طعم بیرونی  تجمیع می یابد که به ظرفیتی از جاذب در گیر انداختن مواد فرار نسبت داده می شود(شکل 10.1). بسته بندی فعال  همواره در کاهش تجمع گاز اتیلن داخل بسته ها ، کاهش وزن و بروز فساد نیز موثر می باشد(Baile’n  و همکاران  سال 2006). به علاوه 23 ترکیب برای کنترل گوجه ها تحت شرایطMAP تشخیص داده شده است،  اصلی ترین آن ها آلدهید ها و الکل ها هستند تا زمانی که بسته شده آن ها در MAP شامل GAC1% پالادیوم است الکل ها غالب می شوند تا اسید ها ، کتون ها و هیدروکربن ها ناپدید شده .

اتیلن 1

شکل 10.1-  تغییرات در برخی پارامترهای رشدی میوه ی گوجه فرنگی از زمان برداشت (روز صفر) و بعد از 21 روز در سردخانه تحت (بسته های MAP) و بسته بندی فعال میوه ها با سامانه جاذب/کاتالیزور. بیان رنگ به عنوان یک پارامتر ، ثبات و استحکام به عنوان N mm-1 و  شدت نمره های بو(میزان بو) در درجه بندی 1 تا 5 ، هرجا 1 هست به معنی بی بو ، 2 به معنی بوی جزئی ، 3 به معنی حد متوسط ، 4 به معنی بو وطعم شدید و 5 به معنی کاملا با عطر و طعم شدید.

بیولوژی پس از برداشت  وفن آوری برای حفظ کیفیت میوه                                                                     

جالب است بدانید که برای اشاره به اینکه کاهش  مواد فرار همبسته با سایر نتایج  که از پانل حسی معین شده ، تا زمانی که قضاوت پانل  بهتر منجر به بهبود گوجه ها نسبت به کنترل شده ها در شرایط رنگ ، عطر  طعم باشد نیست.

سایر بسته بندی ها به وسیله ی استفاده از پتاسیم پرمنگنات به عنوان عامل اکسید کننده بهبود یافته است . برای موثر بودن  پتاسیم پرمنگنات (KMno4) می بایست آن را به عنوان یک بستر بی اثر مطمئن با سطح لبه ی بزرگ (مثل: زئولیت ، ورمیکولیت ، سیلیکا ژل ، گلوله های آلومینیومی یا کربن فعال ) شامل 4 تا6 % KMno4 جذب کره در نظر گرفت.

فرآیند اکسیداسیون اتیلن

فرآیند اکسیداسیون اتیلن با KMno4 می تواند تحت دو مرحله انجام گیرد.در ابتدا  اتیلن شروع به اکسید شدن کرده  تا به استالدهید تبدیل شده  که به نوبه ی خود به اسید استیک  تبدیل شده و در ادامه به دی اکسید کربن و آب تبدیل می شود. با دنبال کردن این واکنش ها ، پتاسیم پرمنگنات با جذب سطحی رنگش از بنفش به قهوه ای تبدیل شده که به سبب فرآیند کاهش Mno4  به Mno2 است، که ظرفیت باقی مانده ی جذب را معین کرده. اگرچه  مواد جاذب شامل KMno4 نمی توانند به صورت یکپارچه در تماس با بسته های تماسی میوه باشند اما تنها به عنوان گروه های پلی اتیلنی عرضه شده اند ، زیرا سمیت آن ها  ورنگ بنفش آنها عامل این امراست.

حذف پیوسته ی اتیلن

برای حل این مشکل به تازگی یک دستگاه اسکرابر برای حذف پیوسته ی اتیلن از انبار های محیطی توسعه یافته است(Martinez Romero و همکاران 2009). این دستگاه اسکرابر  تشکیل شده از یک گلوله ی گرم کن محکم متصل به  کربن فعال +1% پالادیوم  و وسیله ای از  پالس های حرارتی که منجر به افزایش اکسیداسیون اتیلن شده و تجمع خودکار از کربن فعال می شود. این حقیقت بسیار با اهمیت  می باشد که باید تعیین شده ،بلکه منجر به کاهش هزینه ی نگهداری  و افزایش ظرفیت جذب آن است  که به عنوان یکی از فاکتورهای محدودیتی جاذب های ساده ی اتیلن در نظر گرفته شده است. تا هنگامی که تاثیر آن بر روی حذف اتیلن  بیشتر از مقدار پالس های گرمایشی است، دمای مرکزی بسیاری از گرم کن ها در حدود 100 تا 325 درجه سلسیوس  سنجش شده ، نتیجه گیری شد که درجه حرارت های مختلف بین 150 تا 200 سلسیوس مقدار 96 تا 99% از اتیلن را با تجمع کمی از Co2 (1/0 تا 18/0 کیلو پاسکال ) و  به نوبه خود کمتر از کربن تخریب شده بدون تاثیرگذاری دمای منبع محیطی حذف کرده است.

این هیبرید برای نگهداری گوجه فرنگی در اتاق های سرد استفاده شده و پارامترهای وابسته به رسیدن محصول  به عنوان مثال  نرخ تنفس ،  تولید اتیلن ، ACC(به صورت آزادانه یا کانجوکیت(الصاق) شده ) ، تغییرات رنگ ، نرم شوندگی،  کاهش در TA  ( به صورت عمده اسید های سیتریک و آسکوربیک) و لیکوپن  به صورت محسوسی در نگهداری میوه های گوجه فرنگی با سامانه ی کاتالیز-جاذب  پیوسته ی فعال کمتر شده است. اگرچه  این تجهیزات اسکرابر نمی توانند  به عنوان بسته بندی فعال  مطرح شده  تا زمانی که به عنوان انبار بزرگی از اتاق های  سرد به کار گرقته شوند، یک مرحله اضافه در طرحی از تجهیز جدید برای تعیین گاز اتیلن اطراف میوه ها و سبزی ها در نواحی انبارداری اجتناب کرده از تاثیرات مرغی شکل از عمل اتیلن و منجر به باقی ماندن  از کیفیت پس برداشت بدست آمده است.

سایر برتری ها فرآیند خود جمع آوری آن می باشد. هنگامی که پالس های گرمایی بکار گرفته شده برای سامانه ی جاذب- کاتالیزور بسته شده و این یک فن آوری سبز (دوستار محیط زیست) می باشد(Martinez Romero و همکاران 2009).

No votes yet.
Please wait...