پایان نامه ارشد مدیریتReviewed by کامرانی on Aug 31Rating:

پایان نامه ارشد مدیریت

رشته ی مدیریت از رشته های پرطرفدار در کشور می باشد که با گرایش های مختلف در دانشگاههای ایران ارائه می شود. دانشجویان ارشد موظف به ارائه پایان نامه ارشد مدیریت هستند بنابراین یک دانشجوی ارشد باید با اصول نگارش پایان نامه کاملاً آشنا باشد. پس از نگارش پایان نامه ارشد مدیریت  برای آنکه پایان نامه جلد شود باید به صورت زیر تنظیم شود:

صفحه عنوان

پیشگفتار و اگر لازم بود تشکر و قدرانی

لیست مطالب

فصل اول- طرح تحقیق

فصل دوم- پیشینه تاریخی تحقیق

فصل سوم- روش تحقیق

فصل چهارم- ارائه یافته های تحقیق  و تجزیه تحلیل آنها

فصل پنجم – خلاصه تحقیق و ارائه پیشنهادها

فهرست منابع مآخذ

پیوست

پایان نامه ارشد مدیریت

پایان نامه ارشد مدیریت

عنوان تحقیق اولین صفحه پایان نامه است. گاهی صفحه عنوان مانند جلد پایان نامه طراحی می شود.

صفحه عنوان شامل: عنوان پایان نامه، نام کامل استاد راهنما، نام کامل پژوهشگر یا پژوهشگران، نام دانشگاهی  که پایان نامه در ان اخذ می شود، نوع مدرک و تاریخ  ارائه پایان نامه

لیست مطالب و شماره صفحه مطالب معمولاً شامل سه بخش می باشد:فهرست عناوین و شماره صفحه هر مطلب، فهرست جداول و  شماره صفحه هر جدول، در صورتیکه جدول وجو داشته باشد، فهرست تصاویر و شماره صفحه هر تصویر ، در صورتیکه تصویر وجود داشته باشد.

طرح تحقیق فصل اول پایان نامه و بسیار مشابه پروپوزال است، در بخش روش تحقیق نوع پژوهش بر اساس هدف و ماهیت معرفی می شود.همچنین نحوه گردآوری داده ها بیان می شود.

در بخش یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس داده های بدست امده و با توجه به روش های آماری مناسب به تجزیه تحلیل داده ها و فرضیه های پژوهش پرداخته می شود.

پروپوزال به معنی پیشنهاد است  پروپوزال پایان نامه ارشد مدیریت  پیش نویس یک طرح تحقیقی است که بر مبنای علاقمندی و توانمندی پژوهشگر و مبتنی بر فرضیه های علمی و استنتاجات تحقیقاتی باشد و با هدف رفع یک نیاز به دانش صورت می گیرد.

برای تهیه فرم پروپوزال پایان نامه ارشد مدیریت باید به واحد آموزش دانشکده خود مراجعه نمود.

پرسشنامه  متداول ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در پایان نامه ارشد مدیریت است که شامل مجموعه ای از پرسشهای هدف دار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مرود سنجش قرار می دهد. هر پرسشنامه معمولاً شامل دو بخش شؤالات عمومی و تخصصی می باشد.که سؤالات عمومی مشخصات فردی می باشد و سؤالات تخصصی بخش اصلی پرسشنامه می باشد که بر اساس مؤلفه های تشکیل دهنده موضوع شکل گرفته است.

پایان نامه ارشد مدیریت

پایان نامه ارشد مدیریت