نمونه ترجمه روانشناسی

نمونه ترجمه روانشناسی

ترجمه روانشناسی

ترجمه روانشناسی

 

با نمونه ترجمه ای از متن روانشناسی در خدمت شما هستیم.

 

ABSTRACT Background: Smart phones today have become an important part of our techno-culture, especially among the younger population. Discomfort, anxiety, nervousness or anguish caused by being out of contact with a mobile phone is termed as “Nomophobia”- no mo-bile phobia. Nomophobia is on the rise across the globe. Objectives: To assess the prevalence of Nomophobia and mobile phone dependence among the students of a medical college. Material and Methods: A cross-sectional study was carried out in 200 students of a medical college in Bangalore. A pre-designed and pre-tested questionnaire was used to get information. Data ana-lyzed by using Statistical Package of Social Sciences (SPSS) 17.0. Results: The study population of 200 students comprised of 47.5% females and 52.5% males. Majority (74%) of the students spent Ru-pees 300-500 per month on mobile recharge. About 23% students felt they lose concentration and become stressed when they do not have their mobile around, 79(39.5%) students were Nomopobic in this study and another 27% were at risk of developing Nomopho-bia.
Conclusion: The result of our study is indicative of increasing prevalence of Nomophobia among younger generation. Further re-search and multi-centric studies are required to investigate more in depth the psychological aspects and solutions for nomophobia.
Key words: Nomophobia, mobile phone dependence, mobile phone addiction, medical students

 

پژوهشی روی نوموفوبیا وابستگی به تلفن همراه در میان دانشجویان دانشکده پزشکی در بنگالور [1]

 

چکیده

 

پیش زمینه: امروزه تلفن های همراه نقش بسیار حائز اهمیتی در فناوری و فرهنگ ایفا می کنند که این نقش را به صورت خاص می توان در میان جمعیت جوان جامعه نیز مشاهده نمود. ناراحتی، حالت عصبی، پریشانی و اضطراب؛ همه و همه حاصل از تماس زیاد با تلفن همراه است که باعث نوعی وابستگی شده و با نام نوموفوبیا شناخته می شود که مخفف عبارت No mobile phobia  می باشد. نوموفوبیا، عارضه ای است که همچنان در سطح جهان در حال رشد و پیشرفت است.

 

هدف:  ارزیابی شیوع نوموفوبیا و وابستگی به تلفن همراه در میان دانشجویان دانشکده پزشکی.

 

مواد و روش ها: مطالعات مقطعی در مورد 200 دانشجوی دانشکده پزشکی در بنگالور انجام شده است. پرسش نامه های پیش طراحی و پیش تست برای دستیابی به اطلاعات مورد استفاده می باشند. تحلیل داده با پکیج آماری علوم اجتماعی[2] انجام گرفته است.

 

نتایج: جامعه آماری مورد مطالعه شامل 200 دانشجو می شود که 5/47 درصد از آن ها را بانوان و 5/52 درصد ان ها را آقایان تشکیل می دهند. اکثریت این جامعه آماری ( در حدود 74 درصد این دانشجویان) ، ماهانه 300-500 روپیه را برای شارژ تلفن همراه خود هزینه می کنند. حدود 23 درصد از دانش جویان، زمانی که از تلفن همراهشان دور می شوند، احساس عدم تمرکز، فشار و استرس داشته و 79 دانشجو (5/39 درصد) در این پژوهش، دارای عارضه نوموفوبیک بوده و 27 درصد دیگر در خطر توسعه و افزایش نوموفوبیا قرار می گیرند.

 

نتیجه گیری:

نتیجه این پژوهش بیانگر افزایش شیوع نوموفوبیا در میان نسل جوان است. تحقیقات بیشتر و مطالعات چند محوری نیازمند پژوهش های بیشتری است که در عمق جوانب روانشناسی و راه حل هایی برای نوموفوبیا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

لغات کلیدی: نوموفوبیا، وابستگی به تلفن همراه، اعتیاد به تلفن همراه، دانشجویان علوم پزشکی

 

[1] بنگالور، یکی از شهرهای نسبتا پیشرفته هندوستان