مدیران آموزشی نمونه 

مدیران آموزشی نمونه 

: تا جایی که ممکن است در حرفه خود اولین باشید، به خوبی امیدوار باشید قبل از اینکه به مدیر تبدیل شوید، فلسفه پایه و مجموعه ای از اصول را گسترش دهید.

مدرسه ایران

مدرسه ایران

هر مدرسه هدفمند با یک مجموعه از مدیران، متخصصان مدیریت آموزشی/ مربیان آموزشی و محققین همراه است تا روشهای فعلی را مشاهده نماید، داده های عملکرد دانش آموزان با کارمندان را بررسی کند، و به گسترش و اجرای یک برنامه ی بهبودی کمک نماید.

 در مجموع، چارچوب جدید برای بهبود مدرسه، که ما در اینجا شرح دادیم یک مدل قدرتمند و مفید برای دست یابی به موفقیت مدرسه فراهم می نماید. ناحیه پایدار بهبود مدرسه ای بدون ارتباط قوی با سطوح سازمانی امکانپذیر نیست. (مدرسه، ناحیه مدرسه، جامعه و ایالت). توسعه داخلی مدرسه از مدیر، معلمان، و خانواده ها ضروری است اما بهبود مدرسه نمی تواند اتفاق بیفتد مگر اینکه هر مدرسه با زیرساختارهای قوی محیط های سیاسی پایدار، و منابع خارج از مدرسه، شامل رهبری از مدیر، و هیئت مدیره ی مدرسه همچنین رهبری از دولت، حمایت شده باشد.

جامعه دموکراتیک ( مدیران آموزشی نمونه )

مفهوم جامعه ی دموکراتیک، جدید نیست. بسیاری از کارهای کنونی ریشه در ایده ی Dewey دارد که بیش از 100 سال پیش، منتشر شده است. به عنوان مثال، در ابتدای قرن بیستم ، John Dewey بحث کرد که مدرسه باید انواعی از اجتماع را در بر بگیرد که بهترین جنبه های لیبرالیسم کلاسیک و جامعه گرایی را ترکیب کرده است، یا به قول Dewey، ، از “فردگرایی و جامعه گرایی”، – یک مکانی که می تواند مردم را آماده نماید تا در درون زندگی نمایند و سلامتی را حفظ نمایند، جامعه ی دموکراتیک.  به هرحال،  دیدگاه Dewey،  در سراسر قرن بیستم نسبتا غیر تاثیرگذار بوده است. احیای علاقه به Dewey و مفهوم جامعه دموکراتیک وی، که آن را به تحصیل مرتبط می کند، در سال های اخیر، در آموزش ظهور کرده است.  

مدرسه امریکا

مدرسه امریکا

اساس دموکراسی آمریکا در مدارس

در اواسط قرن بیستم، Jemes Contant، پیشنهاد کرد که اساس دموکراسی آمریکا باید در مدارس، همراه با زبان، تاریخ ، اقتصاد ، علوم، ریاضیات، و هنر باید تدریس شود. اخیرا، Wood با پیشنهاد اینکه حقوق شهروندی دموکراتیک باید در مدارس تدریس شود،  این الگو را توسعه داد. این امر ، ویژگی هایی مانند تعهد به جامعه و علاقه به مشارکت، ارزش هایی مانند عدالت، آزادی، و برابری؛ مهارتهای قدرت تفسیر، مناظره، و مقایسه، و عادات مطالعه و انعکاس را شامل می شود. دیگران نیز موافق بودند. Hargreaves پیشنهاد کرد که پرورش “آزادی، غیر رسمی بودن، مراقبت، توجه، روابط کاری جانبی، همکاری دوجانبه، دیالوگ صادقانه و پرجنب و جوش، و اشتیاق به رویارویی مبهم با یکدیگر(؟؟)، اهداف اصلی تحصیل است ، و تنها تولید کارکنان قابل استخدام هدف نیست.

انتقادات در رابطه با مفهوم دموکراسی زمان ما، بیش از دو دهه اخیر گسترش یافته است. و تعدادی از انتشارات، معانی مختلف جامعه را بیان کرده اند. به عنوان مثال، جامعه به روش های متعدد در مکتوبات آموزشی شرح داده شده است.

No votes yet.
Please wait...