عوامل اثرگذار بر اجرای موفق کلاس جهانی تولید در کشورهای کمتر توسعه یافته

عوامل اثرگذار بر اجرای موفق کلاس جهانی تولید در کشورهای کمتر توسعه یافته

هدف: هدف این مقاله این است که یک تنظیم منسجمی از عوامل بالقوه تعیین کننده و موثر بر اجرای موفق کلاس جهانی تولید WCM در محیط کشورهای کمتر توسعه یافته را مشخص کند. اطلاعات اساسی این تحقیق از میان شرکت های تولید کننده در کشور مصر جمه آوری شده است.

طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: داده ها برای این مقاله با استفاده از پرسشنامه خود طراحی شده جمع اوری شد. پرسشنامه بین 200 شرکت تولید کننده مصری توزیع شد. از 200 پرسشنامه پست شده حدود 96 پرسشنامه برگشت داده شدند و برای تحلیل از ان ها استفاده شد. پاسخ دهندگان عقیده شان را درباره اهمیت عوامل برای اجرای موفق کلاس جهانی تولید در شرکت های تولیدی حال حاضر اظهار داشتند. با این حال تاثیر عوامل روی اجرای موفق امیز بررسی شد.

یافته ها: در حال حاضر چالش تولید کنندگان مصری این است که فعالیت های تولیدی خود را پیشرفت دهند. برای اداره کردن این چالش شرکت های تولید کننده مصری نیاز دارند تا بفهمند عواملی که یک نقش اساسی را در تکنیک WCM و کاربردشان روی اهداف استراتژیک تجاری  بازی می کنند چه هستند تا بتوانند به طور موفق در پهنه جهانی رقابت کنند. این مقاله عنوان می کند که موضوع بالا و اهداف و چندین عامل اساسی در دو طبقه قیاسی و تجربی از طریق اطلاعات به دست آمده از شرکت های تولیدی مصری طبقه بندی شده اند. نتایج به طور واضح نشان داد که استراتژی WCM ، عوامل تاکتیکی و استراتژی دارد که بر موفقیت آن اثر می گذارد.

محدودیت های تحقیق/ مفهوم ها: به یک تست تجربی و تصفیه عوامل پیشنهاد شده نیاز است. این عوامل روابط میان متغیرهای مختلف را از طریق جمع اوری داده ها از سازمان هایی که اکنون از WCM را به کار برده اند نشان می دهد.

مفهوم عملی:

خروجی تحقیق برای کسانی که WCM را رهبری می کنند و کسانی که تصمیم می گیرند برای اولین بار آن را به کار ببیرند مفید است. نتایج می تواند به وسیله شاغلان که در حال اداره پروژه و نگرش مردم هستند نیز استفاده شود.

اصالت/ ارزش: این مقاله تاثیر عوامل منحصر به فرد را بر اجرای موفقیت آمیز WCM در شرایط خاص ثابت کرد. بنابراین به ما بینشی درباره مکانیزم های اصلی تعیین کننده خروجی های اجرای WCM را می دهد.

کلمات: کلاس جهانی تولید، عوامل موفقیت بحرانی، ضنایع تولید کننده، مصر

نوع مقاله: تحقیق

معرفی

دولت مصر همیشه تلاش می کند تا بخش صنعت را بهبود بخشد. در این سال ها، نمایندگان مجلس و دولت تلاش کردند تا از رویکردهای مختلف استفاده شده برای پروژه های مختلف که صنایع خاص را به طور قابل توجه بهبود می بخشد حمایت کنند. با این حال، این امر در اکثر کشورهای کمتر توسعه یافته دیده می شود (ضمیمه را ببینید). هدف کشور مصر این است که راه حل هایی را برای مشکلاتی که باعث تاخیر رشد و توسعه بخش صنعت می شود پیدا کند (مورامونگ و همکاران، 2008). این مشکلات توسط صلاحدالدین(2005) نیز مطرح شد. جنگ زیاد، سهم بازار پایین، سطوح بالای انبار، صنعت کیفیت محصولات و نیروی کار، زمان رهبری طولانی و وجود مقداری منابع به هدر رفته در تولید…

با این حال، بررسی مختصر ادبیات موضوع برای مدیران تولید این امر را آشکار کرد که شرکت های تولیدکننده، اجرای کلاس جهانی تولید را به عنوان مرهمی که بیماری های اشاره شده قبلی را شفا می دهد ببینند. بنابراین دولت مصر اهمیت نقش WCM را در پیشرفت اقتصاد کشورهای توسعه یافته متوجه شد. و در حال تحقیق مفصل برای رشد سریع و توسعه WCM  در کشورش می باشد.

بدون شک، WCMفرصت های افزایش یافته برای توسعه اقتصادی را پیشنهاد می دهد و یک نقش اساسی در تغییرات سریع اقتصادی، بازی می کند و ظرفیت های تولیدی را بهبود می دهد و رقابت بین المللی را افزایش می دهد این امور برای همه کشورهای در حال توسعه و مخصوصا برای مصر بیان شد (مورامونگ و همکاران، 2008). WCM یک ابزار مهم است تا موانع اساسی را نشان بدهد و چالش هایی برای ورود به اقتصاد جهانی و پتانسیل رشد آینده فراهم آورد.

این می تواند چالش های قدیمی را منتقل و ایجاد کند، امکانات جدید برای توسعه اقتصادی داشته باشد. با این حال، اگرچه تاثیر مثبت WCM روی سازمان ها و کشورها نشان داده شده است، اینجا تلاش می شود تا عوامل موفقیت اساسی برای اجرای WCM را مشخص کند. تعدادی از ان ها می توانند یک حمایت تئوریکی یا ایستایی برای وجود عوامل موفقیت امیز اساسی (CSF) را بیان کند. این ممکن است بخاطر ماهیت اکتشافی این مطالعه باشد. بخاطر پتانسیل زیاد نسبت به واقعیت تاثیر WCM. علاوه بر این، تحقیق گسترده ادبیات موضوع برای اشکارکردن هر مطالعه تجربی که با اجرای WCM در شرکت های تولیدی مصری سروکار داشت با شکست مواجه شد (صلاحالدین و اید، 2007). در این دیدگاه، وظیفه اصلی مطالعه تجربی جاری این است که متغیرهای اساسیی که در اجرای فلسفه WCM در شرکت های تولیدی مصری موثر هستند را مشخص کند. با این حال، این تحقیق به عنوان یک مرحله اساسی در جهت فرمول بندی استراتژیکی و تاکتیکی که تعدادی موانع سخت را که از اجرای موفیقت امیز فلسفه WCM برای رسیدن به سودهای بالقوه حذف و اجتناب می کند بررسی می کند. برای پر کردن شکاف های متفاوت مقاله ها و تحقیقات تجربی مطالعه شدند. یافته های این مطالعات چندین عاملی را که یک تاثیر مستقیم روی اجرای موفق WCM داشت را نشان دادند.

مدل، تعریف، تاکتیک ها و بحث ها روی این عوامل و این که چگونه می تواند بر تولید و اهداف عمیلیاتی موثر باشند در بخش های بعدی مورد بحث قرار گرفته است. بحث های بیشتر بر هر طبقه نیز تاییدکننده است.

سوالات تحقیق و اهداف

برای تجزیه تحلیل اجرای تکنیک WCM از طریق شرکت های تولیدی مصری، محققان دوسوال را مطرح کردند:

1-عوامل اساسی چه هستند که می توانند وضیعت مرتبط WCM با زمینه تولید مصر آسان کنند؟

2- چگونه WCM در کمپانی های تولیدی مصری اجرا شود؟

این ها سوالات اساسی هستند که باید به وسیله مطالعه جاری پاسخ داده شوند و اهدافی که می اید باید تعریف شوند:

  • CSF را برای WCM در وضعیت مصر تعیین کند
  • یک مدل شناختی و ساختار ترکیبی WCM و نتایج اجرای موفق ان را توسعه و مشخص کند.
  • فرضیه های مرتبط مشخص شده در چهارچوب شناختی را معلوم و تست کند.

در بخش بعدی اول توسعه مدل شناختی و فرضیه های مطالعه شده ارائه شده است. روش مطالعه  از طریق تجزیه تحلیل داده ها بحث شده و دنبال می شود. به طور مشخص مدل ادراکی با استفاده از تحلیل مسیر ، ساختار آموزش بسته مدل برابری ساختاری (آموس) امتحاان می شود. داده ها به وسیله سنجش پستی از 96 کارخانه تولیدی جمع اوری شدند. سرانجام نتایج و محدودیت ها بحث شدند.

ادبیات موضوع، مدل شناختی و روابط بین فرضیه ها

implementation

شکل1: مدل شناختی فرضیه های متصل بین ساختارها را نشان می دهد. این اتصال به 3 فرضیه می پردازد.

1-اثر استراتژیک های WCM، CFS ها به وسیله تعهد مدیریت، کیفیت بخشی، بهبود مستمر، مشارکت مشتری بیان شده اند. عوامل تاکتیکی WCM به وسیله SCM یا همان مدیریت زنجیره ارزش ، مدیریت ظرفیت تاکتیکی (TCM)، مدیریت تسهیلات تولید (PMF) بیان شده اند.

2- روابط بین CFSاستراتژیک WCM و موفقیت WCM

3-تاثیر عوامل تاکتیکی WCM روی موفقیت WCM

بخش بعدی یک تعریف خلاصه برای هر ساختار دنبال شده به وسیله فرضیه ها فراهم می کند.

ادبیات مرتبط برای هر رابطه از فرضیه ها در بخش توسعه فرضیه های مناسب بحث شده است.

شناخت WCM

در حقیقت، مانند دیگر ابعاد جدید در مدیریت، تعریف واحدی از WCM وجود ندارد. اصطلاح (کلاس جهانی) به وسیله هایس و رایک (1984) ابداع شده است تا ظرفیت هایی که به وسیله ی شرکت های ژاپنی و آلمانی توسعه می یابد را توصیف کند. شرکت های امریکایی نیز به طور برابر با شرکت های ژاپنی و آلمانی در حال رقابت هستند. اصطلاح کلاس جهانی به این دلیل استفاد شد که شرکت ها به یک عملکرد برجسته در رقابت جهانی می رسند. با این حال، این اصطلاح فقط بعد از اسچانبرگر (1986) مشهود شد. این اصطلاح به طور مطلوب وسعت و وجود تغییرات اساسی را که در تشکیلات صنعتی اتفاق می افتد در نظر گرفته است. WCM یک فلسفه ای است که به طور گسترده روی تولید تمرکز می کند. برای مثال شامل تولید به موقع (JIT)، مدیریت کیفیت جامع (TQM)، مشارکت کارکنان (EI)، است تا به بهبود مستمر فرایند برسد.

عوامل اساسی موفقیت WCM

در سال های اخیر WCMتوجه گسترده ای را دریافت کرده است. این یک نیروی محرکه اصلی برای موفقیت تجاری می شود. بوچنان و هوسزینسکی (200) مطالعات عمیقی را انجام دادند تا عواملی را که لازم است تا اجرای WCM را ارتقا دهد متوجه شوند. آن ها عنوان کردند که کمپانی ها نیاز دارند تا عوامل اساسی را که روی فرایند اجرا و هدایت ان ها به طور موثر اثر گذار است مشخص کنند تا سودهای مطلوبی اشکار شود و از شکست اجتناب شود. بنابراین نیاز برای مطالعه تعمقی و سیستماتیک روی CSF برای اجرای WCM مهم است. CSF می تواند به عنوان ناحیه هایی برای ارتقا ی تجارت تعریف شود (باتلر، 1999). اآکلنر (1995) ان ها را به عنوان نواحی اساسی که سازمان ها باید انجام دهند تا به ماموریت های سازمان از طریق بررسی و طبقه بندی تاثیرات برسند تعریف می کند. در اصطلاح WCM می تواند به عنوان فعالیتی که باید درجهت تضمین اجرای موفقیت امیزش نشان داده شود دیده می شود. با این حال ادبیات موضوع یک فقدان تحقیق را با در نظر گرفتن تعدادی عوامل بحرانی اجرای WCM معلوم می کند (مثل  SCM, PFM) و این باید بخاطر این باشد که این عوامل به هر پروژه تاکتیکی تولید جدید مرتبند نه حتما WCM.

بنابراین این مقاله یک چارچوب کلی برای اجرای WCM  پیشنهاد می کند که اساس یک مطالعه گسترده عوامل و عناصر اصلی است که به موفقیت اجرای WCM کمک می کند. یک طیف گسترده از عواملی که می تواند روی موفقیت اجرای WCM اثر بگذارد در ادبیات ذکر شد. برای مثال سینکلر و زری (2001) نوشته اند که بخش کیفیت یک نقش اصلی را در اجرای CSM بازی می کند اگر اموزش مناسب فراهم شود. با این حال سیستم حمایت مدیریت عالی یکی از کلیدهایی است که لجستیک را با اجرا WCM هماهنگ می کند. بوس (2002) موافق است حمایت مدیریت و آگاهی کارکنان مهم است تا WCM اجرا شود.

مرکز ادبیات بحث قابل توجهی روی اهمیت بعد انسانی دارد که مبدا ان مشتری است. مشتری فراهم کننده وسیله است مه محرک اجرای WCM. اکالند و همکاران (1995) اهمیت SCM را به عنوان یک ضرورت نشان دادند تا التزام تولید محور WCM را تکمیل کنند. کاسوال و موتوانی (1995) اهمیت PFM را به عنوان ضرورت نشان دادند تا یک اجبار در محور تولید WCM را بیان کنند. جدول اجرای WCM واقعی و مشارکت مشتری عواملی اساسی برای اجرای موفقیت امیز WCM هستند.

سرانجام دوبروسکی (2001) اشاره کردند که اجرای موفقیت امیز WCM به یک ترکیب گسترده- مهم فرایند و TCM نیاز دارد. با این حال در این مطالعه CSF برای اجرای WCMبررسی شد و سودهای احتمالی مشخص شدند.

فرضیه ها

تاثیر CSF استراتژی WCM بر موفقیت WCM

این مطالعه تلاش کرد تا تاثیر استراتژی CSF بر عوامل تاکتیکی WCM را نشان بدهد (شکل1). بنابراین، این توجه باعث می شود که CSF را اداره کند نه فقط در اصطلاحات مهم هر عامل (معنی) بلکه هم چنین در ایتم هایی مرتبط که به هر عامل اهمیت می دهد. در این راستا این عوامل ممکن است به عنوان یک عامل استراتژیک که نیاز به تغییرات مشخص در روش تجاری دارد طبقه بندی بشود. این عوامل شامل مدیریت، تعهد، بخش کیفی، بهبود مستمر و مشارکت مشتری است.

حمایت و تعهد مدیریت توسط تعدادی از محققان به عنوان یک عامل کلیدی برای اجرای موفقیت امیز نواوری فرایند تجاری مشخص شده است. فرصت ها افزایش یافته تا با استفاده از تکنولوژی به مزیت استراتژیک مورد نیاز برسند.مدیریت عالی به طور شخصی اطلاعات عملی و بالقوه ای که در داخل سازمان منتشر می شود تا به طور اثر بخش مدیریت شود را در نظر دارد. هم چنین همه ی سطوم حمدیریت باید روی اجرای WCM تاثیر بگذارد.

با این حال در حالی که ایمیلهیز (1992) پیشنهاد کرده اند مدیریت عالی یک گروه موثر بر اجری موفقیت امیز WCMاست. چان و اسواتمن (2000) سطوح پایین مدیریت را در نظر گرفتند که به طور حساب شده ای به فرایند جهت می دهد و کسانی هستند که پاسخ گوی اجرا هستند و عنصر اساسی را در موفقیت اجرا ایفا می کنند.

مطابق با یافته های موتوآنی و همکاران (1994)انجام هریک از مراحل اجرا WCM توسط بخش کیفیت باید مشخص باشد، خودکار است و راهنمایی برای دست یابی به مدیریت سطوح عالی است. پاسخ های عمده بخش کیفیت شامل فرمول بندی و بهبود کیفیت عمده برنامه های بهبود و بطور بسته با دیگران کار کردن است. روش هایی که برای کنترل کیفیت وجود دارد تمام تجارت را اعم از توسعه تا بازاریابی، خرید، تولید و توزیع پوشش می دهد.

به طور مشابه دیگر نویسندگان بهبود مستمر را به عنوان یک CSF در اجرای WCMمشخص کرده اند . سرانجام یانگ (1991) دیگر عوامل استراتژیک را اضافه کرد. او اشاره کرد که یک سازمان موفق تشخیص می دهد  که نیاز مشتری را در اول هر تصمیم قرار دهد. تمرکز بر مشتری هدف نهایی هر برنامه WCM است. به این دلیل که سازمان ها می توانند رقبایشان را از طریق هدایت موثر نیازهاو تقاضاهای مشتری، دور بزنند و علایق و خواسته های مشتری را پیش بینی می کنند و به آن ها پاسخ می دهند. تمرکز روی نیازها و خواسته های مشتری سازمان ها را قادر می سازد تا یک بازار مبدا بهتر نسبت به قبل داشنته باشند و بر رقبایشان پیروز شوند. بنابراین فرضیه های زیر را مطرح می کنیم

H1: مدیریت عالی از یکی از عوامل استراتژیک بررسی شده در این مطالعه حمایت می کند که تاثیر مثبتی روی موفقیت WCM دارد.

H2: بخش کیفیت از یکی از عوامل استراتژیک بررسی شده در این مطالعه حمایت می کند که تاثیر مثبتی روی موفقیت WCM دارد.

H3: بهبود مستمر از یکی از عوامل استراتژیک بررسی شده در این مطالعه حمایت می کند که تاثیر مثبتی روی موفقیت WCM دارد.

H4: مشارکت مشتری از یکی از عوامل استراتژیک بررسی شده در این مطالعه حمایت می کند که تاثیر مثبتی روی موفقیت WCM دارد.

روابط بین عاملان استراتژی WCM و عاملان (توانمند سازان) تکنیکی WCM

روابط بین عاملان استراتژی WCM و عوامل تکنیکی WCM در تعدادی از مطالعات نشان داده شده است . بنابراین ما اثر غیر مستقیم عامل استراتژیک WCM را روی موفقیت اجرا WCM و به طور مستقیم از طریق بهبود عامل تاکتیکی WCM (SCM, TCM, PFM) از طریق فرضیه های زیر بررسی می کنیم:

H5: دپارتمان کیفی به عنوان یکی از عوامل استراتژیکی بررسی شده در این مطالعه یک اثر مثبت روی کیفیت SCM خواهد داشت.

H6: دپارتمان کیفی به عنوان یکی از عوامل استراتژیکی بررسی شده در این مطالعه یک اثر مثبت روی کیفیت TCMخواهد داشت.

H7: دپارتمان کیفی به عنوان یکی از عوامل استراتژیکی بررسی شده در این مطالعه یک اثر مثبت روی کیفیت  PFMخواهد داشت.

شورچندرد (2001) اهمیت بهبود کیفیت را به عنوان نه انتهای مسیر بلکه یک سفر مستمر مطالعه کرد و تغییرات بیشتر و بیشتری برای بهبود پیشنهاد کرد. این دیدگاه هم چنین بوسیله ی لاوو حمایت شد. بنابراین این فرضیات مطرح می شوند:

H8: بهبود مستمر به عنوان یکی از عوامل استراتژیک بررسی شده در این مطالعه یک تاثیر مثبت بر روی کیفیت SCM دارد.

H9: بهبود مستمر به عنوان یکی از عوامل استراتژیک بررسی شده در این مطالعه یک تاثیر مثبت بر روی کیفیت TCMدارد.

H10: بهبود مستمر به عنوان یکی از عوامل استراتژیک بررسی شده در این مطالعه یک تاثیر مثبت بر روی کیفیت PFM دارد.

تاثیرات عوامل تاکتیکی WCM بر موفقیت WCM

گروه بعدی عواملی است که می تواند یه عنوان عوامل تاکتیکی طبقه بندی بشود.درسطح تاکتیکی متوسط ایتم برنامه ریزی WCM مشخص می کند که موضوع سازمانی ای که بطور گسترده با جایی که تصمیمات به وسیله مدیران میانی ایجاد شدند مرتبطند چه هستند (تورپان و همکاران، 1999). با این حال همان طور که قبلا ذکر شد این عوامل شامل SCM، TCM و PFM است. بنابراین فرضیه های زیر پیشنهاد می شود:

H11: SCM یک اثر مثبت و مستقیم بر اجرای موفق WCM دارد.

H12: TCM یک اثر مثبت و مستقیم بر اجرای موفق WCM دارد.

H13: PFM یک اثر مثبت و مستقیم بر اجرای موفق WCM دارد.

روش شناسی تحقیق

طراحی تحقیق

این تحقیق بررسی کرد تا یک مدل کلی برای اجرای WCM را توسعه دهد. بعد از بررسی ادبیات، فرضیه ها در داخل مدل ترکیبی WCM خلاصه شدند (شکل 1). نظریه کسانی که اعتبار داشت به وسیله جمع اوری داده ها از یک نمونه 200 تایی شرکت های فعال تولید کننده مصری تست شد. این مطالعه عوامل اجرا موفق WCM را که از طریق تولید کنندگان مصری به دست امده بود در نظر گرفته است.

نمونه

سنجش توسط پرسشنامه ای بود که برای 200 شرکت تولیدی در مصر به وسیله پست فرستاده شد. تمرکز روی ویژگی های شرکت بود. تغییرات انسانی تلاش کرد تا مراحل مختلف اجرای WCM و CSF برای اجرای WCM  را بر عهده بگیرد. اندازه گیری جمعیت این مطالعه همه ی شرکت های تولید کننده مصری (200 شرکت ) در بخش غیر دولتی در نظر گرفته شد. هدف پاسخگویی در هر کمپانی مدیر تولید یا مدیر مواد بود. همه شرکت های انتخاب شده حداقل یکی از تکنیک های WCM را در یک سال گذشته اجرا کرده اند.

یک بسته تحقیق که شامل یک پوشش و یک پرسشنامه طراحی شده بدون نام بود به سرپرستان بخش های تولید (مدیران تولید و مدیران مواد) (200مورد در کل) پست شد. 96 پاسخ مفید به دست امد. حدود 48 درصد کل پاسخ خا. این نمونه می تواند موارد زیر را توصیف کند: اکثریت پاسخ دهندگان روی اجرای WCM متمرکز بودند (68.81 درصد)، تعدادی جوان تر از 40 سال بودند (16.7 درصد)، و اکثریت نزدیک (47.9 درصد) بیشتر از 50 سال بودند. با نسبت تعداد کارکنان هر کمپانی، تقریبا 49.6 درصد نمونه بیشتر از 1000 کارمند، 22.9 درصد 501-1000 کارمند، 16.7 درصد 101-500 کارمند و فقط 13.5 درصد کمتر از 100 کارمند داشتند.

در آیتم های بخش تولید، 27.1 درصد پاسخ دهندگان در بخش مهندسی و الکترونیک و 27.1 درصد کمپانی های غذا بودند، 19.8 درصد کمپانی شیمی بودند. 11.5 درصد کمپانی پارچه، 9.4 در صنعت و معدن و فقط 5.2 درصد تولید محصولات چوب بودند. سرانجام بیشتر از نصف پاسخگویان عهده دار مدیریت در شرکتشان بودند (58.3 درصد). از طرف دیگر 17.7.2 درصد مدیران بازاریابی بودند. 11.5 درصد مدیران خرید و 12.5 درصد مدیران IT بودند. برای تخمین این که پاسخ ها معتبر باشد جمعیت بزرگتری در نظر گرفته شد. از یک امتحان استفاده شد تا پاسخ های زود با پاسخ های با تاخیر مقایسه شود. X2 تفاوت مشخص بین دو گروه پاسخ دهندگان در 5 درصد سطح مشخص را با در نظر گرفتن این که اساس بی-پاسخ مشخص نیست بررسی کرد.

سند اندازه گیری/ توسعه تحقیق

توسعه سند تحقیق براساس مقیاس جدید بود، به این دلیل که ما نمی توانیم همه ی مطالعات قبلی را در این موضوع مشخص کنیم. با این حال در جایی که امکان داشته باشد ما از اندازه گیری معتبر که قبلا انجام شد استفاده خواهیم کرد. در نتیجه ایتم های مقیاس و عوامل بارگذاری شده از تحلیل عاملی اکتشافی به دست آمد و در بخش تحلیل داده ها ارائه شد.

دو بار رند کردن پیاپی پیش تست این امر را که پاسخ دهندگان می توانند همه مقیاس های اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق را بفهمند نشان داد. اول پرسشنامه به وسیله 3 محقق دانشگاهی با تجربه بازنگری شد و سپس پرسشنامه طراحی شد و توسط دو محقق شناخته شده  WCM پایلوت شد پایلوت شکل یک مصاحبه داشت. جایی که شرکت کنندگان اول یک کپی از پرسشنامه را دستکاری کردند تا به وسیله بحث ها و کامنت گذاشتن روی هر سوال کامل شود. فرایند پیش تست یک تغییر ناچیز داشت. تغییر بر مقیاس های موجود، در اشکاری سازی زمینه مقیاس تحت نظر تحقیق موثر بود.

تجزیه تحلیل نتایج

اول، ساختار خصوصبیات روانشناختی بودند که اعتبار ان ها توسط ضریب الفای کرونباخ و همبستگی ایتم های کلی بررسی شد. این ضرایب برای هر ساختار در جدول 1 نمایش داده شدند. همه ی ضرایب اعتبار مقیاس طیف شان از 0.7409 تا 0.9637 که از سطح 0.69 متجاوز شده بود بودند.

دوم، ما یک تحلیل عاملی اکتشافی را انجام دادیم تا بررسی کنیم که ایتم ها برای ساختار یک عامل اساسی است. عوامل موفقیت استراتژی WCM یک بعدی هستند.

عوامل موفقیت استراتژی WCM یک ست مختصر را ایجاد می کند. طبقه بندی در ابعاد ایتم ها که دو مورد زیر قانع کننده نبودند حذف شدند:

  • بارگذاری حیطه بزرگتر از 0.5

  • مسیر بارگذاری کمتر از 0.35

25 ایتم ( متغییر) اندازه گیری شده عامل موفقیت استراتژی SCM در مدل تحقیق بودند که در معرض گذاشته شدند تا عنصر اساسی تحلیل شود. ریز ارزش ها و سنگریزهای پایلوت استفاده شد تا تعداد عوامل را استخراج کند. یک ساختار 4 عاملی پیشنهاد شد که از معیارهای بزرگتر از یک استفاده می کردند. عامل های حساب شده برای 86.347 درصد واریانس کلی. همه ی عوامل بارگذاری شده بالا هستند به طور کلی و حداقل بارگذاری برابر با 0.551 است. در حالی که تست کاسیر- مایر- اولکین برای تحلیل عوامل جالب است.

نتایج بارگذاری عامل نشان داده شده در جدول 2 عوامل بارگذاری شده کمتر از 0.5 هستند. همهی ایتم های بارگذاری شده در داخل عوامل مورد انتظار همان طور که طراحی شده اند نیستند. عوامل بارگذاری بالاتر از 0.5 بودند. بنابراین هر ایتم بالاتر بارگذاری شده روی ساختار مرتبط نسبت به هر ساختار دیگر بود. این مورد از اندازه گیری اعتبار تحقیق حمایت می کرد.

در 15 ایتم (متغیر) اندازه گیری شده عامل موفقیت WCM در مدل تحقیق نشان داده شد. عنصر اصلی عامل تجزیه تحلیل شد. یک ساختار 3 عاملی پیشنهاد شد که از معیارهای بزرگتر از یک استفاده می کنند. ع.امل حساب شده برای 83.274 درصد واریانس کلی. همه ی عوامل بارگذاری شده بالا هستند پایین ترین بارگذاری برابر با 0.564 است. در حالی که تست کاسیر- مایر جالب است (0.923). نتایج بارگذاری عوامل نشان داده شده در جدول 3 با همه عوامل بارگذاری شده کمتر از 0.5 متوقف شدند. ایتم های بارگذاری شده بعدی همان طور که انتظار می رفت و در ابتدا طراحی شده بودند بود.

سپس چندین روش اماری شایسته انجام شد تا قابلیت دسترسی هریک از عوامل مدل را بررسی کنند. همان طور که توسط بنتلر و بانت (1980) توصیه شد از راهنما برجستگی مناسب (GFI) استفاده شده بود و قابل پذیرش است و ارزش بالایی دارد.علاوه براین، راهنمای رقابتی مستقیم (GFI) استفاده شد و مدل مناسب و قابل پذیرش GFI بالای 0.9 نشان داده شد.

هم چنین علاوه بر این، GFI تنظیم شده (AGFI)  و ریشه- میانه- مربعات- رسوبی (RMSEA) هم چنین فراهم شد. راه میان بر برای موارد بالا توسط متخصصان پیشنهاد شد که در جدول 4 امده است. نتایج نشن داد که مقیاس ها تک بعدی بودند.

سرانجام هدف مطالعه این است که یک رابطه علی میان ساختار، مدل را بیان کند. ما از بسته مدل برابری ساختار اموس استفاده کردیم. چون که تعد نمونه کافی نیست تا از یک ساختار مدل برابر حمایت کند در سطح ناموافق کامل متغیرها اندازه گیری شد( به وسیله استفاده از چندین متغیر اندازه گیری شده نشان دهنده برای هرساختار). ما از میانگین به عنوان ایتم شاخص و تحلیل مسیر استفاده کردیم تا حداکثر تخمین را با استفاده از روش احتمال MLE بزنیم. به دنبال راهنمایی پیشنهاد شده به وسیله سوربون (1982) کاربرد روش MLE برای تخمین ساختار تقاضای مدل باید معیارهای چندین بنیادی را به طور نرمال راضی کند. بنابراین برای همه ساختارها، امتحان نرمال بودن و فاصله اماری بررسی شدند. این موارد انحراف از نرمال بودن را نشان نداد. بنابراین نرمال بودن برای همه ی ساختارها تایید شد و از روش MLE برای تخمین مدل استفاده کردیم.

No votes yet.
Please wait...