توصیف تک ذره ای و منابع ذرات معلق

ذرات گردو غبار

توصیف تک ذره ای و منابع ذرات معلق در هوای تروپوسفر در بیابان نگو

: تک تک ذرات معلق در هوای جمع آوری شده در بیابان نگو در اسراییل در طول برنامه ی تابستانی و زمستانی در سال 1996-1997 به وسیله ی میکروسکوپ الکترون پویشی و میکروسکوپی الکترون انتقال همراه با تجزیه و تحلیل اشعه ی  X پراکندگی انرژی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شدند. تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی برای تفسیر داده ها بر پایه ی قطر ذره و ترکیب ذره انجام شد. یازده طبقه ( گروه) ذره اشاراتی را در مورد منبع و یا شکل گیری ذره فراهم آوردند نمونه های تابستانی از لحاظ سولفات و غبارات معدنی غنی بودند، نمونه های زمستانه حاوی نمک هاای دریایی بیشتر نمک های دریایی قدیمی و ذرات صنعتی بوند. ذرات غبار معدنی و ذرات نمک های دریایی با افزایش اندازه ی ذره فراوان تر می شدند در حالی که ذرات حاوی سولفات ها و دیگر ذرات حاوی سولفور با کاهش اندازه ی ذره افزایش می یافتند.کسر با اندازه ی ریز زیر قطر  mμ1 از لحاظ ذرات ثانویه غنی بود و شواهدی از فرایندهای اتمسفری را بروز می داد. ذرات سولفات ثانویه عمدتا به انتقال دوربرد نسبت داده می شدند . تبدیل منطقه ای از کلسیت به سولفات  در طول تابستان رخ داد. ذرات صنعتی با منشا آلودگی محلی در طول زمستان ظاهر می شدند.

تاثیر ذرات معلق در هوا بر قابلیت دید

تاثیر ذرات معلق در هوا بر قابلیت دید و آب و هوا به ترکیب شیمیایی و اندازه ی ذره ها بستگی دارد و دانش تفضیلی ترکیب ذرات معلق نیز برای شناسایی و تقسیم بندی  یا تسهیم منبع لازم می باشد. آزمایش پرتو افشانی ذرات معلق و آزمایش شیمی (ARACHNE) که از سال 1995 در بیابان نگو اسراییل بصورت مستمر در حال انجام بوده استٰ و یک تحقیق جامع از خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و اپتیک ذرات معلق ، تعاملات آنها، محدوده های منبع و نیروی پرتو افشانی مستقیم آنها بر اقلیم شرق مدیترانه می باشد. (ARACHNE) شامل مطالعات بلند مدت و برنامه های گسترده ی میدانی می باشد ، از جمله یک برنامه در تابستان 1996 و یک برنامه در اواخر زمستان /بهار 1997 . تحقیقات قبلی در (ARACHNE) به اندازه گیری های ویِگیهای ذرات معلق حجیم و تایید گازهای کمیاب پرداخته است. چون ذرات معلق در هوا مخلوطی پیچیده از تک تک ذرات می باشد که با هوای پیرامون به طرق مختلفی واکنش می دهد، به دست آوری داده های ترکیب شیمیایی منهای اندازه در سطح ماکروسکوپی (حجمی) کفایت نمی کند ترکیب ذرات معلق و دیگر خصوصیات ذرات معلق باید در سطح تک تک ذرات تعیین شود تا درک ما هم از ذرات معلق مستقیم و هم غیر مستقیم عامل بر اقلیم بهبود یابد. میکروپروب الکترونی و میکروسکوپی الکترون پویشی تحلیلی (SEM) معمولا برای توصیف سری های عظیمی از تک تک ذرات استفاده می شود . میکروسکوپی الکترون انتقال به صورت توام با سیستم ریز تحلیل (TEM-EDS)  نحوی برای تعیین ماهیت ذرات فوق ریز سازگاری یافته است ، چرا که می تواند داده های شیمیایی (ترکیب عنصری) ، ساختاری( ترکیب فاز) ، و ریخت شناسی را در مقیاس زیر میکرون فراهم آورد. مشخص شده است که این روند برای توصیف ذرات معلق دریایی کاملا سودمند است.

برای تکمیل مطالعات تحلیلی حجم ذرات معلق (ARACHNE) ، ما توصیف ریخت شناسی و شیمیایی را به وسیله ی SEM و TEM در مورد نمونه های ذرات معلق منتخب انجام دادیم تا شناخت هایی را در مورد ترکیب و تک تک ذرات به عنوان تابعی از اندازه و در رابطه بین خصوصیات ذره و منابع ( و منشا منبع ) ذرات معلق در هوا به دست بیاوریم.

بخشی از مقاله را در اختیارتان قرار دادیم که اگر مورد مطالعه شما قرار گرفت میتوانید مقاله کامل انگلیسی را دریافت و ترجمه کنید.

No votes yet.
Please wait...