ترجمه مقاله معماری نرم افزار

ترجمه مقاله معماری نرم افزار

ترجمه مقاله معماری نرم افزار

ترجمه مقاله معماری نرم افزار

توسعه ي محور معماري از نرم افزار فشرده سيستم از سيستم

چكيده- امروزه، سيستم هاي نرم افزاري فشرده پيچيده از ادغام سيستم هاي وابسته ي ناهمگن نتيجه گرفته است، بنابراين منجر به كلاس جديدي از سيستم ها مي باشد كه سيستم از سيستم (sos) ناميده مي شود. همان طور كه در هر سيستم ، معماري هاي sos به عنوان عنصر مهمي براي تعيين موفقيت آنها در نظر گرفته مي شود. اگرچه، مقالات كاستي هايي را نشان مي دهد كه منجر به توافق براي اين سيستم ها مي شود، در صورتي كه خصوصيت هاي ذاتي آنها ( مانند رفتار ضروري و توسعه ي تكاملي) اغلب به خوبي بررسي نمي شوند. در اين زمينه ، هدف اين تحقيق دكتري، بررسي اين است كه چگونه معماري هاي نرم افزارsos براي مدل نمودن و تكامل اين سيستم ها استفاده مي شوند. به عنوان سهم اصلي ، يك روش معماري محوري براي توسعه ي نرم افزار فشرده sos با تمركز بر مشخصات رسمي و پيكربندي پويا از معماري هاي آن ارايه شده است.چنين روشي به صورت عمده كمك به پر كردن برخي از شكاف هاي موجود در مورد توسعه ي نرم افزار فشرده sos محور با معماري هاي نرم افزار آنها را در نظر دارد.

ترجمه مقاله معماری نرم افزار

كلمات كليدي: سيستم از سيستم،sos، معماري نرم افزار ، مهندسي معماري محور

 1. i. چارچوب

امروزه اين امكان پذير است كه توجه كنيد كه سيستم هاي يك پارچه و تك، كه مقادير قابل توجهي از سيستم هاي در حال اجراي جاري را ارايه مي دهند، براي فراهم نمودن ويژگي هاي پيچيده ي مورد نياز توسط برنامه هاي كاربردي در محدوده هاي مانند مديريت محيطي ، شهرهاي هوشمند ، انرژي و حفره ي نظامي كافي به نظر نميرسند. علاوه بر اين، اين سيستم ها بايد به صورت حتمي نيازمندي هاي مهم مانند حساسيت بالا، انعطافپذيري،در دسترس بودن، قابليت اطمينان و عملكرد را پيدا كنند. به منظور غلبه بر اين محدوديت ها ، علاقه اي رو ب افزون  در تحقيق و توسعه ي سيستم هاي بزرگ و پيچيده وجود داشته است كه ناشي از تركيب سيتم هاي ناهمگن ديگر، مستقل مي باشد. اين كلاس جديد از سيستم ها به عوان سيستم از سيستم ناميده مي شوند.

ترجمه مقاله معماری نرم افزار

در بين تعاريف مختلف در دسترس در مقالات،؟يك sos مي تواند به عنوان يك تركيب توزيع شده از سيستم هاي وابسته ناهمگن شناخته شود كه براي ساخت يك سيستم بزرگتر و پيچيده تر همكاري مي كنند تا ماموريت داده شده را انجام دهد[١٢]. اگرچه، نتيجه ي چنين يك پارچگي بيش از مجموع اجزاي آن است در حالي كه يك sos را براي ارايه ي ويژگي هاي جديد قادر مي سازد، كه توسط هيچ يك از سيستم هاي جزء اصلي فراهم نمي شود، اگر آن ها به عنوان موجوديت هاي فردي كار كنند.

ترجمه مقاله معماری نرم افزار

Sos به صورت رضايتي از ديگر سيستم هاي پيچيده و مقياس بزرگ برجسته مي شود، بدين دليل مجموعه اي از ويژگي هاي داتي از اين كلاس از سيستم ها [٦،١٢]. اين ويژگي ها شامل موارد زير هستند:

 1. استقلال عملياتي از سيستم هاي تشكيل دهنده ، كه ويژگي هاي خود را ارايه مي دهند، حتي زماني كه آنها با ديگر سيستم هاي همراه با sos كار نكنند؛ ii)استقلال مديريتي سيستم هاي تشكيل دهنده ، كه به صورت مستقل با ديگر سيستم ها ي تشكيل دهنده و يا به اهداف و عوامل خود توسعه يابد؛ iv)رفتار ضروري ، كه sos را قادر مي سازد تا ويژگي هاي جديدي ارايه دهد كه از تركيب مشترك سيستم هاي تشكيل دهنده نشات بگيرد و در يك سيستم مجزا متمركز نشود؛ v)توزيع جغرافيايي سيستم هاي تشكيل دهنده ، كه به صورت فيزيكي جداگانه اند و فقط اطلاعات بين آنها تبادل مي يابد. علاوه بر اين، sos به صورت داتي پويا هستند، يعني آنها مي توانند تركيب ، عمل و پيكربندي مجدد در زمان اجرا شوند.
 2. شرح مشكل

در زمينه ي sos ، نرم افزار معماري ١، به عنوان يك عنصر مهم براي تعيين موفقيت چنين سيستم هايي در نظر گرفته مي شود و مرتبط با كيفيت آن ها مي باشد. به طور مشابهي ، براي همتايان خود در سيستم هاي سنتي يكپارچه ، تصميم گرفته شده در سطح معماري مي تواند به طور مستقيم بر تحقيق اهداف كسب و كار و دستيابي به نيازمندي هاي كيفيت اثر بگذارد[٤]. در اين ديدگاه، معماري هاي نرم افزار sos مقادير خواهد بود: i) سازمان سيستم هاي تشكيل دهنده را در بر مي گيرد.ii) ويژگي هاي ذاتيsos را مديريت مي كند.iii) با نيازمندي هاي كاربردي و غير كاربردي سرو كار دارد.iv) اصولي كه از تكامل آنها نتيجه مي گيرد را مرتب مي كند. اگرچه، روش هاي معماري موجود به طور كافي از ويژگي هاي ذاتي sos پشتيباني نمي كنند. براي نمونه، رفتار ضروري يك ويژگي ضروري از sosاست كه معمولا در مقالات بررسي نمي شوند. علاوه بر اين، فواصل زيادي با توجه به طراحي ، ارايه، اجرا و تكامل معماري هاي نرم افزار sos وجود دارد. در ادامه ٣ تا از اين فواصل معرفي شده در مقالات بر جسته مي شوند كه در اين تحقيق دكتري بررسي مي شوند.

ترجمه مقاله معماری نرم افزار

نياز هاي مربوط به ارايه ي معماري هاي نرم افزار sos. يك ارايه ي مناسب از معماري هاي نرم افزار sos براي موفقيت همچنين سيستم هايي مهم است در حالي كه مي تواند اساسي براي تحليل معماري و راهنمايي تكامل آن ها ارايه دهد. مقالات مروري اخير[٩،١٦] نشان مي دهند كه اكثر ارايه هاي موجود نيمه رسمي هستند و بر اساس زبان مدل سازي يكپارچه (uml) و مشتقاتشان هستند. اگرچه،؟ ذات پيچيده و حساس sos براي زبان هاي توصيفي معماري رسمي(adsl) [١٣] فراخواني مي شود، به عنوان وسيله اي براي پشتيباني مشخصات دقيق، تصديق خودكار و شبيه سازي معماري هاي نرم افزار sos. علاوه بر اين ، تصديق چنين خصوصياتي مهم تر مي شوند، عمدتا وقتي كه شامل sos است، به منظور تضمين پيوسته صحت آن قبل و در طول و بعد از تكامل. در حالي كه adsl موجود فاقد ويژگي هاي sos است( مخصوصا، توسعه ي تكامل و رفتار ضروري)، يك adsl جديد بايد به منظور پشتيباني كافي از ارايه و تكامل معماري هاي نرم افزار sosارايه شود.

ترجمه مقاله معماری نرم افزار

نياز هاي مربوط به قابليت همكاريو عدم تجانس سيستم هاي تشكيل دهنده در يك sos. سيستم هاي تشكيل دهنده از sos ذاتا مستقل هستند، با تكنولوژي هاي مختلف و براي پلت فرم هاي گوناگون توسعه يافتند. با در نظر گرفتن اين چنين ناهمگني بالا و قابليت همكاري بين سيستم هاي تشكيل دهنده  از مهم ترين عناوين بررسي شده در اين زمينه است كه براي ترويج رفتارهاي ضروري تعيين مي شود، براي مثالز[١٦]. در واقع، داشتن يك sos بدون يك روش امكان پذير نيست كه سيستم هاي تشكيل دهنده ، آن را قادر مي سازد تا براي تحقق اهداف sos همكاري كنند. با وجود اقدامات موجود، تمركز بيشتري به بحث چالش هاي مربوط به قابليت همكاري بين سيستم هاي تشكيل دهنده داده شده است[٧].علاوه بر اين هيچ روش سيستماتيكي براي شناسايي ، انتخاب و ساخت سيستم هاي تشكيل دهنده براي ايجاد يك sos در زمان اجرا هنوز ارايه نشده است.

ترجمه مقاله معماری نرم افزار

نياز هاي مربوط به تكامل معمارهاي نرم افزار sos. در نهايت، مقاله ي فعلي هنوز فقط پيشنهادهاي اوليه در مورد تكامل معماري هاي نرم افزار sos ارايه مي دهد.[١٨،٥]، بنابراين، يعني اين كه ، توجه كمي به اين عنوان به رغم ارتباط آن ها داده شده است[١٦]. در اين زمينه، اين مهم است كه بدانيم چرا، چگونه، چه زماني و كجا چنين تكاملي رخ مي دهد و چه خصوصيت ها و تصميماتي بايد به منظور جلوگيري ازتنزل معماري آينده در نظر گرفته شود. علاوه بر اين، براي يكپارچه سازي محيط ها و ابزارها، پشتيباني ممانيزم ها و تكنولوژي هاي قادر به تعامل شفاف با تكاملsos ضروري است تا معماري هاي پوياي آنها را مديريت كند.

ترجمه مقاله معماری نرم افزار

 • اهداف تحقيق

با در نظر گرفتن برخي مسائل مرتبط با طراحي معماري و توسعه ي sos پيچيده ي ارايه شده در بخش ii، هدف اصلي اين تحقيق phd بررسي اين است كه چگونه معماري هاي نرم افزار sos به عنوان عنصر مركزي براي تشكيل و تحول sos استفاده مي شوند. به منظور انجام اين هدف، مجموعه اي از پرسش هاي تحقيق و فرضيه ها مشخص شد، همانطور كه در جدول ١ ارايه مي شود. لازم به ذكر است كه اين تحقيق بر نرم افزار فشرده sos متمركز مي شود كه عمدتا از تشكيل دهنده هاي نرم افزار فشرده ساخته مي شود[٨]. اين تمايز كاملا مهم است در حالي كه sos مي تواند ديگر انواع سيستم هاي تشكيل دهنده  را در بر گيرد.

iv.روش پيشنهادي

با هدف پاسخ به پرسش هاي تحقيق ، سهم اصلي طرح روش يك معماري متمركز براي ساخت sos با تمركز بر خصوصيات رسمي و پيكربندي پويا از معماري ها ي نرم افزار آن ها مي باشد. با چنين روشي ، هدف پشتيباني خصوصيات، اجرا و پيكربندي معماري هاي نرم افزار sos است. روش ارايه شده بر اساس عناصر نشان داده شده در شكل ١ ساخت يافته مي شود و به صورت مختصر به صورت زير توصيف شود.

توصيفات معماري، در سطح معماري، معماري هاي نرم افزار sos با استفاده از يك adl رسمي، مانند يك پاسخ به rq1 مشخص مي شوند. همان طور كه در [١٦] بحث شد، خوصيات معماري sosفراتر از عناصر فراهم شده توسطadls هاي موجود هستند، بنابراين براي پيشنهاد يك adl جديد ( كاملا جديد يا به عنوان يك توسعه از يك زبان موجود) براي ارايه ي كافي اين ويژگي ها ضروري است. عناصر اصلي كه بايد در نظر گرفته شوند، وقتي كه معماري هاي نرم افزار sos را توصيف مي كنند به شرح زير است[١]: i) عناصر ساختاري و رفتاري sos و سيستم هاي تشكيل دهنده ي آن  ii) تعاملات پويا بين سيستم هاي تشكيل دهنده، iii) فعاليت هاي پيكربندي پويا، نيازي ضروري در اين زمينه عمدتا به دليل رفتار داتي ضروري به يك sosو به سناريوهاي پويا ، جايي كه آنها مستقرند؛ و iv) توصيف رسمي صريح ويژگي ها و صفت هاي كيفيت.

مدل هاي معماري در زمان اجرا. نگراني دوم در روش ارايه شده يك معماري نرم افزار sos در زمان اجرا ارايه مي شود، بنابراين از روش مدل هاي زمان اجرا سود مي برند[٣]. مدل ها در زمان اجرا مي تواند به عنوان ارايه ي انتزاعي از يك سيستم معرفي شود( شامل ساختار و رفتار آن) كه به صورت پشت سر هم با چنين سيستمي در طول اجراي آن وجود دارد چنين روشي اخيرا به عنوان اميدوار كننده براي پشتيباني از تكامل پوياي سيستم هاي نرم افزاري عمدتا در موارد تغييرات پيش بيني نشده حمايت كردند[٢]، در حالي كه آنها مورد زمينه ي sos مي باشند. بنابراين مقصود نفوذ قدرت مدل هاي اجرا به عنوان وسيله اي از مدل هاي تحت تعقيب و قابل مديريت با ارايه ي عنصر معماري هاي نرم افزار sos در زمان طراحي و زمان اجرا، به خوبي پيكربندي پويا از چنين معماري هايي مي باشد. علاوه بر اين ارتباط سببي بين سطوح معماري و اجرا اجازه مي دهد تا بررسي كنيم كه چگونه فعاليت هاي پيكربندي مجدد مشخص شده در قبل مي تواند در آينده منعكس شود( و بالعكس)، در حالي كه ارتباط بينشان به عنوان پاسخ به rq2 حفظ مي شود.

ترجمه مقاله معماری نرم افزار

پلت فرم ميان افزار . در نهايت، يك پلت فرم ميان افزار بين سطوح معماري و اجرا پيكربندي بدون شكاف از يك sos را قادر مي سازد، به عنوان يك پاسخ به rq3 .پلت فرم هاي ميان افزار به صورت گسترده اي به عنوان عناصر كليدي براي فراهم نمودن قابلت همكاري بين عناصر توزيع شده ي ناهمگن استفاده مي شوند.( در حالي كه آن مورد سيستم هاي تشكيل دهنده با يك sos مي باشد) در حاليكه خصوصياتشان را تجزيه مي كنند. علاوه بر اين، پلت فورم ميان افزار مسئول تركيب و توسعه ي پويا موجوديت هاي واسطه ها و پويا است كه فقط داده را انتقال نمي هند( به عنوان اتصال دهنده ها در سيستم هاي سنتي)، بلكه قادر به تعيين و هماهنگي تعاملات بين سيستم هاي تشكيل دهنده مي باشند[١١]. در نهايت ، به دليل پويايي هاي معماري هاي نرم افزارsos، چنين پلت فرمي مي تواند سرويس هاي زير را فراهم كند. I) براي قادر سازي كشف پويا سيستم هاي تشكيل دهنده از sos .ii) نظارت عمليات sos و سيستم هاي تشكيل دهنده در زمان اجرا و iii) براي مديريت فعاليت هاي پيكربندي مجدد پويا.

 1. v. فعاليت هاي تحقيقاتي
 2. A. فعاليت هاي روزمره sos-adl

توسعه ي روش از سطح معماري آغاز مي شود، جايي كه مشخصات معماري هاي نرم افزارsos محصول مصنوعي اصلي است. در اين منظر، گروه تحقيق archware از sos-adl,irisa را توسعه داده اند، يك adl رسمي جديد براي توصيف جامع معماري هاي sos مي باشد در حالي كه تحليل خودكار و دقيق خود را قادر مي سازد. اين تحقيق دكتري به ويژگي هاي پويايي SOS-ADLتمركز مي كند.

ترجمه مقاله معماری نرم افزار

پايه ي رسمي SOS-ADLبر اساس فرايند جبري[١٤]، يك تئوري رياضي براي مدل سازي همزمان سيستم ها و توصيف ارتباطات / تعاملات در سطح انتزاعي بالا مي باشد. در حالي كه فرايند جبري نقش شالوده ي رسمي براي توصيف معماري نرم افزار ايفا مي كند، SOS-ADLاز حساب ديفرانسيل p[١٥] استفاده مي كنند، يك فرايند تكميل محاسباتي جبري كه يك مدل جهاني از محاسبات را فراهم مي كند، و بويژه توسعهي p-adl [١٧] براي مقابله با نيازهاي معماري توسعه يافته است. SOS-ADLمفاهيم فرايند ارتباط همزمان معرفي شده در حساب ديفرانسيل p با مرور سيستم هاي تشكيل دهنده از يك sos را گسترش مي دهد، كه با يكديگر تعامل دارند. به دليل خصوصيات ذاتي معماري هاي نرم افزار sos، چنين اساس رسمي حساب ديفرانسيل –p را تقويت مي كند با فعال سازي اتصالات پويا بين عناصر معماري و شامل محدوديت هايي در مورد محيط براي هدايت تعاملات بين سيستم هاي تشكيل دهنده .

ترجمه مقاله معماری نرم افزار

در SOS-ADL، معماري نرم افزار sos بوسيله ي سيستم ها ، واسطه ها و اتحادشان توصيف مي شود، همان طور مه در شكل ٢ نشان داده شده است. سيستم ها ، سيستم هاي تشكيل دهنده مستقل را به صورت عملياتي و مديريتي ارايه مي دهندكه در ميان يكديگر همكاري مي كنند تا sos را به صورت كامل بسازند. در SOS-ADL، يك سيستم يك واسط با محيط ( پورت)  را مي سازد و يك رفتار داخلي، قابليت هاي مرتبط با ويژگي هاي ارايه شده توسط چنين سيستمي براي اجراي ماموريت آن مي سازد. همان طور كه قبلا توصيف شد ، واسطه ها تعاملات بين سيستم هاي تشكيل دهنده را مشخص مي كنند، به طوري كه ٢ سيستم مي تواند فقط از طريق واسطه ي بين آنها ارتباط برقرار كند. به طور مشابهي براي انتزاع سيستم ، يك واسطه شامل يك واسط با محيط آن مي باشد( نقش) و يك رفتار داخلي كه هماهنگي بين سيستم هاي تعاملي را مشخص مي كند. با اين وجود كه عناصر به طور ذاتي شبيه به مفاهيم اجزا ، ارتباط دهنده ها و پيكربندي هاي معرفي شده در اكثر adls موجودند[١٠،١٣] ، آنها تفسير جديدي در زمينه ي sosمي گيرند.

ترجمه مقاله معماری نرم افزار

همان طور كه در حساب ديفرانسيل –sos-adl،p ارتباطات را فراهم مي كند، ارتباط كانال ها بين سيستم ها و واسطه ها را ارايه مي دهد. با اتصالات ماشيني استفاده شده ، اين عناصر معماري مي تواند اطلاعات را بفرستد( ارتباطات خروجي) و دريافت كند( ارتباطات ورودي). به منظور ارصال يك پورت از يك سيستم با يك نقش از يك واسطه ، حداقل يك اتصال بين يك تركيب قبل و يك ارتباط بعد بايد وجود داشته باشد. اتحادها روشي را تعيين مي كند كه چگونگي سيستم هاي تشكيل دهنده و واسطه ها مي تواند براي تشكيل معماري نرم افزارsos تنظيم گردد. اين لازم به ذكر است كه سيستم ها به عنوان عناصر معماري تحت كنترل sos نيستند،( در حاليكه آن ها به صورت عملياتي و مديريتي مستقل از آن ها هستند) ، اما واسطه ها تحت چنين كنترلي هستند. بنابراين يك sos مي تواند واسطه ها در زمان اجرا را ايجاد و يا پيكربندي مجدد كنند، يعني مي تواند تنظيم مجدد انجام دهد كه چگونه سيستم هاي تشكيل دهنده مي تواند با يكديگر تعامل برقرار كنند.

ترجمه مقاله معماری نرم افزار

در حالي كه معماري هاي نرم افزار به ورت ذاتي پويا هستند، سيستم تاي تشكيل دهنده ي پيوسته از يك sos به صورت جزئي شناخته مي شوند و يا حتي در زمان طراحي ناشناخته اند. براي مقابله با اين نياز، SOS-ADL توصيف چنين معماري هايي را به صورت روش عمدي قادر مي سازد. در اين ديدگاه، سيستم ها و واسطه هايي كه ممكن است بخشي از sos باشند، به صورت انتزاعي توصيف مي شوندو عناصر پيوسته ي متناظر در زمان اجرا معرفي و كشف مي شوند. بنابراين، سيستم هاي تشكيل دهنده ي مختلف و واسطه ها مي توانند اين توضيحات عمدي را ملاقات كنند و بنابراين منجر به معماري هاي نرم افزار مختلف و جايگزين براي sos شوند.

ترجمه مقاله معماری نرم افزار

در نهايت ، اتصالات بين سيستم ها و واسطه ها همچنين پويا هستند، بنابراين اسمبلي هاي مختلف از اين عناصر يا حتي غير ممكن باشد كه پيش بيني كند كه در زمان طراحي چگونه تشكيل دهنده ها و واسطه ها در sos ارتباط خواهند داشت. علاوه بر اين، اين امكان پذير است كه نقش ايفا شده بوسيله ي پلت فرم ميان افزار در اين زمينه به عنوان وسيله اي از فعال سازي چنين كشف سيستم ها و تركيب واسطه ها با sos را ملاحظه كنيم.

B.فعاليت هاي بعدي

فعاليت هاي بعدي به سمت تحقق اهداف اين تحقيق شامل موارد زير است:

 • براي اهدا نمودن زبانSOS-ADLبا سازه هاي معماري براي فعاليت هاي پيكربندي مجدد پويا ;
 • براي مشخص نمودن پلت فرم ميان افزار بين سطوح معماري و زمان اجرا
 • براي معرفي نگاشت از عناصر معماري به ارايه هاي زمان اجراي مربوطه
 • براي توسعه ي اثبات مفهوم براي تصديق روش
 • ارزيابي كمي و كيفي عناصر اصلي روش ارايه شده

C . ارزيابي

به عنوان ابزار ارزيابي ، اثبات هاي مفهوم مي تواند به منظور تصديق روش ارايه شده از مشخص نمودن معماري هاي نرم افزار sos به اجرايشان و پيكربندي پويا توسعه داده شود. هر كدام از عناصر كه روش را تشكيل مي دهند، مي توانند به صورت انفرادي  ارزيابي شوند. براي نمونه، adl استفاده شده براي مشخص كردن معماري هاي نرم افزار sos مي تواند به وسيله ي بيان يك آزمايش كنترل شده با معماري هاي نرم افزار مي تواند ارزيابي شود. به نوبه ي خود ، در حالي كه پلت فرم ميان افزار يك لايه ي اضافه بين سطوح معماري و اجرا معرفي مي كند، ارزيابي اثر آن بوسيله ي كارايي امكان پذير است.

ترجمه مقاله معماری نرم افزار

در نهايت، در حالي كه اجراي يك sos در محيط دنياي واقعي غير واقعي است، عمدتا به دليل ماهيت بحراني آن ، شبيه سازي ها مي تواند به منظور رسيدگي به اجرا و پيكربندي پويا معماري هاي نرم افزار sos هدايت شود.

vi همكاري هاي مورد انتظار

به عنوان همكاري هاي نتيجه گرفته از اين تحقيق phd، برجسته نمودن اين موارد امكان پذير است:

 1. يك adl رسمي براي توصيف معماري هاي نرم افزاري sos، كه در آينده مي توانند بازبيني/ تصديق شوند.ii) پشتيباني مكانيزم ها براي تكامل sos پويا، گرفته شده از معماريهاي نرم افزار؛ iii) استفاده از مدل هاي زمان اجرا با هدف تضمين اطمينان بين سطوح معماري و اجرا بر تغييرات پويا ؛iv ) يك تركيب adlارايه شده از سيستم هاي تشكيل دهنده ي وابسته ي نا همگن و اگر چه اين عناصر با روش معماري متمركز ارايه شده ( يكي ديگر از سهم خود) مي تواند از مشخص نمودن، اجرا، تطبيق و اعتبار معماري هاي نرم افزار sos پشتيباني كند. علاوه بر اين، روش ارايه شده در نظر دارد كه به منظور كمك به پر كردن برخي شكاف هاي موجود مربوطه در اين زمينه و بنابراين براي بهبود كيفيت در توسعه ي نرم افزار فشرده sos به دليل نقش مهم ايفا شده با معماري هاي نرم افزار آنها استفاده شود.

جدول i، پرسش ها و فرضيه ها ي تحقيق

rq1 : چگونه معماري هاي نرم افزار sos ارايه شوند در حالي كه به ويژگي هاي داري اين كلاس از سيستم ها مي پردازد و همچنين از اعتبار چنين معماري هايي پشتيباني مي كنند؟

rq2: چگونه از تنزل معماري هاي نرم افزار sos به تغييرات پويا جلوگيري كنتد؟

rq3: چگونه براي رسيدگي به ناهمگوني داتي سيستم هاي تشكيل دهنده مي پردازند، در حالي كه تركيب و همكاري خود با يك sos را قادر مي سازند؟

h1: زبان توصيف رسمي مي تواند به خوبي به ويژگي هاي داتي معماري هاي نرم افزار sos مقابله كند.

H2: ارايه ي يك معماري نرم افزار sos در زمان اجرا مي تواند پويايي ذاتي ان را بررسي نمايد و تماميت آن را حفظ نمايد.

H3. يك پلت فرم ميان افزار مي تواند تركيب سيستم هاي تشكيل دهنده به يك sos  را آسان كند و اختصاصات آن ها را دور كند.

شكل ١: مروري بر روش ارايه شده

شكل ٢: مفاهيم معماري اصلي از زبان SOS-ADL

ترجمه مقاله معماری نرم افزار