ترجمه مقاله مشروعیت مدیریت 2

ترجمه مقاله مشروعیت مدیریت 2

ترجمه مقاله مشروعیت مدیریت 2

ترجمه مقاله مشروعیت مدیریت 2

تعریف مشروعیت
در طی سالها، جامعه شناسان تعدادی تعریف برای مشروعیت ، با درجات مختلفی از ویژگی هاپیشنهاد کرده اند.در یکی از تدابیر سازمانی واقعی، به مشروعیت یک سلسله مراتبی اختصاص داد ، فابل را به طور صریح ارزیابی کرد ، که اثبات می کند مشروعیت یک فرایندی است که به موجب ان یک سازمان به یک سیستم همتا یا تابع تعدیل می شود که حق وجود دارد. و همکاران این تاکید را روی ارزیابی حفظ کردند اما به جای توجیه-خود آشکار بر روی انطباق فرهنگی تاکید کردند. در این دیدگاه، مشروعیت تناسب بین ارزش های اجتماعی مرتبط با یا بیان شده با فعالیتها (ی سازمانی) و هنکارهای رفتار مورد قبول در سیستم اجتماعی بزرگتر را تضمین می کند. همچنین مشروعیت را به صورت ناشی از تناسب بین سارمان و محیط فرهنگی ان پیش بینی کردند؛ به هرحال، این نویسندگان به جای ارزیابی بیشتر روی شناخت آنها تمرکز کردند. سازمانها زمانی که مشروع تر هستند نسبت به زمانی که مطلوب باشندقابل فهم تر هستند. مشروعیت سازمان به .. اشاره می کند، تاحدی که آرایشی از گزارشهای فرهنگی توضیحی برای موجودیت (یک سازمان) فراهم می کنند.
ترجمه مقاله مشروعیت مدیریت 2
در این مقاله، تعریف فراگیر و وسیع از مشروعیت اتخاذ کردم که هر دو بعد ارزیابی و شناختی را ترکیب میکند و این صریحا نقش مخاطب اجتماعی در دینامیک های مشروعیت را تصدیق می کند.
مشروعیت یک درک یا تصور تعمیم یافته است که اعمال یک نهاد در برخی سیستم های اجتماعی هنجارها، ارزش ها ، اعتقادات و تعاریف، مطلوب، شایسته یا مناسب هستند.

ترجمه مقاله مشروعیت مدیریت 2
مشروعیت تعمیم یافته است که چتر ارزیابی آن را نشان می دهد، تا حدی، از عملیات مضر یا وقایع خاص فراتر می رود، بنابراین، مشروعیت در برابر وقایع خاص مقاوم است، هنوز به تاریخچه ی واقعه بستگی دارد. یک سازمان می تواند گاه و بیگاه از هنجارهای اجتماعی که هنوز مشروعیت دارد جدا شود زیرا انحرافات به صورت منحصربفرد رد شده اند. مشروعیت یک درک یا فرضی است که در ان یک واکنش از مشاهده گر به سازمان نشان می دهد طوری که آنها می توانند ان را ببینند؛ بنابراین، مشروعیت به صورت هدفمند بوده و هنوز به صورت ذهنی ایجاد شده است.

ترجمه مقاله مشروعیت مدیریت 2

یک سازمان می تواند به صورت دراماتیک از هنجارهای اجتماعی دور شود در عین حال که مشروعیت را حفظ می کند، زیرا واگرایی نادیده انگاشته می شود. مشروعیت به صورت اجتماعی ایجاد شده است که تناسب بین رفتارهای نهاد مشروع و اعتقادات مشترک (یا فرضا مشترک) برای گروهای اجتماعی را منعکس می کند. بنابراین، مشروعیت به به مخاطب تجمعی بستگی دارد در عین حال که مستقل از مشاهده گر خاص است. یک سازمان ممکن است از ارزش های فردی منحرف شود در حالی که شروعیت را حفظ می کند زیرا انحراف هیج تایید عمومی دریافت نمی کند.

ترجمه مقاله مشروعیت مدیریت 2

به طور خلاصه، وقتی فردی می گوید که یک الگوی معین از رفتار دارای مشروعیت است، فرد ثابت می کند که برخی گروههای مشاهده گران ، در کل، انچه که این مشاهده گران درک می کنند که باید الگوی رفتاری باشد را در کل قبول یا حمایت می کنند. با وجود شرایطی که یک مشاهده گر واحد ممکن است در مورد هر رفتار واحد داشته باشد، و با وجود شرایطی که هر یا همه مشاهده گرها می توانند داشته باشند، آنها باید بیشتر مشاهده نمایند.
مشروعیت برای چه؟
سازمانها به دلایل مختلفی در جستجوی مشروعیت هستند و نتایج در مورد اهمیت، مشکل بودن و موثر بودن تلاش های مشروعیت می تواند به اهدافی بستگی داشته باشد که در مقابل آنها این تلاش ها اندازه گیری شده اند. دو بعد ویژه مهم در این حوزه a) تمایز بین جستجوی تداوم و جستجوی اعتبار و b) تمایز بین جستجوی حمایت غیرفعال و جستجوی حمایت فعال می باشد.

ترجمه مقاله مشروعیت مدیریت 2
پیوستگی در برابر اعتبار. مشروعیت هم پایداری و هم قابلیت درک فعالیت های سازمانی را افزایش می دهد و پایداری و قابلیت درک اغلب یکدیگر را تقویت می کنند. به هرحال، رفتارهای سازمانی به ندرت پیوستگی و اعتبار را گسترش می دهند، در یک درجات برابر باقی می مانند و معنی می دهند.
مشروعیت منجر به مقاومت می شود زیرا بسیار احتمال دارد که مخاطبان منابعی برای سازمان فراهم نمایند که مطلوب، شایسته و مناسب به نظر می رسد. در واقع، تا حدی که مشروعیت محاط بودن در یک سیستمی از اعتقادات نهادی و اسناد عمل را منعکس می کند، (بخش 2را ببینید) سازمان های مشروع اغلب خود-همانندساز می شوند ، که نیاز به سرمایه گذاری مداوم در حرکت های تجمعی دارند. در اصل، مشروعیت به ظرفیت مسئله اقدام تجمعی تلنگر می زند. همکاری در حمایت از فعالیتهای نهادی برای ساختار زندگی روزمره ساخته شده است، تنها موقعیت وضعیت دشوار زندانی را نشان می دهد.

ترجمه مقاله مشروعیت مدیریت 2
در همان زمان، مشروعیت نه تنها چگونگی عمل افراد به سمت سازمانها بلکه چگونگی درک آنها از سازمان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین، مخاطبان سازمان مشروع را نه تنها به صورت بسیار ارزشمند، بلکه همچنین بسیار پرمعنی، قابل پیش بینی تر، و با قابلیت اعتماد بیشتر درک می کنند. بخشی از تناسب فرهنگی ایجاد شده با عبارت مشروعیت وجود گزارش تجمعی معتبر یا توضیح منطقی آنچه که سازمان در حال انجام است و چرا (دلیل آن ) را شامل می شود. همانطور که بنا نهادند، مشروعیت که … حساب های فعالیت مشروع قابل قبول را از دست می دهند… در برابر ادعاهایی آسیب پذیر هستند که بی دقت، غیرمنطقی یا نامعین می باشند.

ترجمه مقاله مشروعیت مدیریت 2
به دلیل اینکه اقداماتی که مقاومت را افزایش می دهند همیشه با آنهایی که معنی را افزایش می دهند یکسان نیستند، متمایز نگهداشتن این دو مفهوم مشروعیت به صورت مجزا از یکدیگر دارای اهمیت می باشد. برای مثال ، فرد می تواند در جستجوی یک نهاد باشد تا آن را از بین ببرد. با این وجود، پیوستگی و اعتبار متقابلا تقویت کننده هستند. در بسیاری از دستگاههای سازمانی، درک های مشترک احتمال دارند تا ظهور کنند تا الگوهای رفتار یرا تحقق بخشند که توسعه یابد و در حضور چنین تحقق و ایجاد معنی، الگوهای ساختاری رفتار احتمال دارند تا کمتر پایدار و مقاوم باشند.
حمایت غیرفعال در برابر فعالیت فعال. دومین تمایز تحت اذعان در مطالعات مشروعیت روی اینکه سازمان حمایت فعال یا رضایت صرفا منفعل را جستجو می کند تمرکز می کنند. اگر یک سازمان به سادگی می خواهد یک مخاطب خاص آن را نها بگذارد، آستانه مشروعیت می تواند کاملا پایین باشد. معمولا، سازمان تنها نیاز دارد تا با برخی دسته های غیر مشکل ساز فعالیت های اجتماعی همخوانی داشته باشد. اگر، در مقابل، یک سازمان تداخلات مخاطب حمایت شده را جستجو می کند، (به ویژه در برابر سایر نهادها با کادرهای رقابلتی) تقاضای مشروعیت در واقع می تواند سخت باشد.

ترجمه مقاله مشروعیت مدیریت 2
این تضاد انشعابی از تمایز تعریف ذکر شده در فوق بین مشروعیت به عنوان شناخت درنظر گرفته شده برای grantedness و مشروعیت به صورت تایید ارزیابی (تمایز در بخش دو به مقدار بیشتر توسعه یافته) نشان میدهد: برای دوری از پرسش، یک سازمان تنها به ایجاد حس نیاز دارد. برای بسیج تعهدات مثبت، به هرحال، باید اساسا دارای ارزش باشد یا به صورت حفاظت حیاتی در برابر بی معنی قریب الوقوع باشد. به طور چشمگیر، بسیاری از منابع موجود، به طور ماهرانه با وجود پیامدهای واگرای بالقوه برای سازمان کانونی این دو وضعیت را ترکیب می کنند.
روش های استراتژیک و نهادی برای مشروعیت
همانطور که قبلا ذکر شده بود، منبع مکتوب در مورد مشروعیت سازمانی به طور نسبتا منظم در دو گروه قرار می گیرد-یکی استراتژیک ، و دیگری نهادی. روش استراتژیک، به طور قابل توجهی با کار و همکارانش مرتبط می باشد، که با این قضیه آغاز می کنند که “یکی از عناصر رقابت و تضاد بین سازمانهای اجتماعی تضاد بین .. سیستم های اعتقادی یا نقطه نظرات را شامل می شود”. مطالعات مشروعیت استراتژیک در نتیجه مشروعیت را به صورت یک منبع عملی نشان می دهد که سازمانها استخراج می کنند- اغلب به صورت رقابتی، از محیط فرهنگی و اینکه آنها در تعقیب اهدافشان آن را بکار می گیرند. همراه با این دیدگاه ابزاری، تحقیقات استراتژیک مشروعیت عموما سطح بالایی از کنترل مدیریتی را در فرایندهای مشروعیت فرض می کند ، صریحا انعطاف پذیری تقریبا نامحدود نمادها و آیین ها در برابر تمرد و نافرمانی برون زای محدود نتایج واقعی محسوس مانند فروش ها، سودها و بودجه ها را محدود می کند. بنابراین نظریه پردازان مشروعیت استراتژیک، تضادهای فعلی بین مدیران و انتخاب کنندگان به صورت فعالیتهای مشروع ، با مدیران طرفدار انعطاف پذیری و اقتصاد نمادی را پیش بینی می کنند ، در حالی که انتخاب کنندگان پاسخ های حقیقی تر را ترجیح می هند. مشروعیت مطابق با این دیدگاه، سودمند، محاسبه شده و اغلب appositional می باشد.
درمقابل این روش استراتژیک، محققان نهادی مشروعیت را نه به صورت منبع عملی، بلکه به صورت مجموعه ای از اعتقادات سازنده در نظر می گیرند. سازمانها مشروعیت را به سادگی از محیطی در یک شاهکار معین فرهنگی استخراج نمی کنند؛ بلکه، نهادهای خارجی سازمان ها را از جنبه های زیادی ایجاد و تفسیر می کنند. تعاریف فرهنگی تعیین می کنند سازمان چگونه ساخته شده است، چگونه اداره می شود و به طور همزمان، چگونه درک و ارزیابی می شود. در این روش، مشروعیت و نهادی کردن به طور مجازی مترادف هستند. هر دو پدیده سازمان را در ابتدا با طبیعی و پرمعنی جلوه دادن آن تقویت می کنند ؛ دسترسی به منابع یک محصول جانبی بزرگ است. برای نهادگرا، توضیح استراتژی مشروعیت با نشان دادن چگونگی ان، به سازمان اجازه می دهد تا از انتخابگران حمایت دریافت کند که شبیه به توضیح خانواده هسته ای با نشان دادن این است که چگونه به زوج ها اجازه می دهد تا معافیتهای مالیاتی از خدمات درآمد داخلی بگیرند.- یک تشویق ابزاری اغلب یک اجزای جانبی ساختار فرهنگی بزرگتر می باشد.

ترجمه مقاله مشروعیت مدیریت 2