ترجمه مقاله استفاده از ICT در مدارس مالزی

ترجمه مقاله استفاده از ICT در مدارس مالزی

ترجمه مقاله استفاده از ICT در مدارس مالزی

ترجمه مقاله استفاده از ICT در مدارس مالزی

آی.سی.تی و گوناگونی رویکرد دانش¬آموزان مبنی¬بر طرح مدارس هوشمند
چکیده
این مقاله به ارزیابی اثر تغییر تکنولوژی در مدارس هوشمند مالزی بر دانش¬آموزان حوزه ی آموزش و پرورش اسلامی می¬پردازد. نتیجه¬ی بررسی در مقاله ی حاضر ارائه خواهند شد و مورد بحث قرار خواهند گرفت. داده¬های این مطالعه از بررسی 365 دانش¬آموز در دوازده مدرسه ی هوشمند کسب شده¬اند. بر طبق این مطالعه رویکرد دانش¬آموزان نسبت به تغییر کنونی مدارس هوشمند بسیار مثبت است. بیشتر دانش¬آموزان (61%) به¬صورت هفتگی یا ماهانه از رایانه استفاده می¬کنند و 12% از آن¬ها به¬دلیل استفاده ی روزانه از رایانه کاربران سنگین هستند.
1- پیش زمینه
استفاده از ICT، تمرکز و دغدغه ی کنونی دولت مالزی است. این دغدغه به تدبیر¬های بلند مدت و طرح بودجه¬های قابل توجهی منجر شده-است. تنها در پروژه ی آزمایشی مدارس هوشمند، 300 میلیون رینگیت به منظور گسترش نظام جامع مدارس هوشمند (SSIS) اختصاص داده شده است (2005MSC, ). طرح مدارس هوشمند به¬عنوان یکی از پرچم¬داران برنامه¬ریزی سوپر کوریدور مالزی شناخته شده است که قادر است کارکنانی ماهر در استفاده از اطلاعات در شرکت¬ها و صنایع وابسته به ICT را تربیت کند. دولت مالزی به استفاده از صنایع وابسته بهICT به¬منظور ارتقای اقتصادمان و تبدیل شدن به کشوری توسع یافته تا سال 2020 بسیار متعهد است. با توجه به اهمیت تدابیر ICT برای دولت مالزی و بودجه ی قابل توجهی که برای گسترش ICT در مدارس مالزی اختصاص یافته است، مطالعه ی تاثیر استفاده از ICT در مدارس هوشمند و ارزیابی استفاده کنونی از ICT در امر آموزش و فرا¬گیری بسیار مهم است. تمرکز این مطالعه بر بازنگری و آزمون دوباره ی اثر استفاده از ICT در امر آموزش و فراگیری در حوزه ی آموزش و پرورش اسلامی است.ترجمه مقاله استفاده از ICT در مدارس مالزی
استفاده از ICT در امر آموزش و فراگیری در حوزه ی آموزش و پرورش اسلامی شیوه¬ای جدید در مالزی است. تا به حال، آموزش و پرورش اسلامی به مدت زیادی با استفاده از روش¬های سنتی در امر آموزش و فراگیری همراه بوده است. انجام پژوهش تجربی به منظور بررسی کاربردهای استفاده از ICT در حوزه ی آموزش و پرورش اسلامی مهم است. ایجاد سوپر کوریدور چند رسانه¬ای (MSC) و اعلام پیاده¬سازی مدارس هوشمند به¬وسیله¬ی وزارت آموزش و پرورش در سرتاسر مالزی، بازسازی نظام آموزش و پرورشمان را می¬طلبد. همچنین، طرح مدارس هوشمند، آموزش و پرورش اسلامی را به تغییر شیوه¬های سنتی نظام ارائه ی آموزشی متمایل کرده است.ترجمه مقاله استفاده از ICT در مدارس مالزی
مفاهیم فرا¬گیری در مدارس هوشمند از شکل سنتی آن فاصله گرفته است به¬طوری¬که دیگر آموزگار محور، جویای حقیقت و در شکل یادگیری طوطی-وار که در حوزه ی آموزش و پرورش اسلامی غالباً متداول بود، نیستند. تمامی این مفاهیم سنتی با فرا¬گیریِ دانش¬آموز محور، ساخت فعالانه ی دانش و تفکر انتقادی و خلاق جایگزین شده¬اند (2005Yen, ). وزارت آموزش و پرورش بر این باور است که با بهره¬گیری از فن¬آوری چند-رسانه¬ای، دانش¬آموزان به دستیابی محتوای آموزشی و استقلال از آموزگاران خود (خود دستیابی)، فرا¬گیری بر مبنای سرعت و توانایی شخصی (خود گام) و کشف موضوعات مورد علاقه بدون التزام به برنامه ی درسی انعطاف ناپذیر (فرا¬گیری خود راهبر) تشویق خواهند شد (2003 MMoE,).

ترجمه مقاله استفاده از ICT در مدارس مالزی
2- بازنگری منابع
در مالزی، فشار عظیمی برای استفاده¬ی وسیع از فن¬آوری اطلاعات در فرآیند آموزش و فراگیری وجود داشته است. پیاده¬سازی مدارس هوشمند درسال¬های 1999 تا 2010 میلادی تلاش دولت برای اطمینان از این بود که تمام مدارس مالزی دسترسی به فن¬آوری پیشرفته ی ICT را دارند (2004; Frost&Sullivan, 2000 Bajunid,). به تبع آن، تدابیر کنونی آموزش و فرا-گیری (2005; Ya’acob, 2000 Bajunid,)، برنامه ی آموزشی کنونی مدارس (a1997 MMoE,)، برنامه ی آموزشی تربیت آموزگار (1999 MMoE,) و آموزش مدیریت تحصیلی (1999 MMoE,) تغییرات چشمگیری کرده است. علی¬رغم بودجه ی هنگفت دولتی برای استفاده از فن¬آوری به منظور تغییر رویه¬ی مدارس در مالزی، کلاس¬ها همچنان با سخنرانی¬ها، کتاب¬های درسی و شیوه¬های سنتی آموزشی هدایت می¬شوند (1999; Lee, 2003; Konting, 2000 Bajunid, ;1998Ahmad, ;2005Ahmad, ). پژوهشی به¬وسیله¬ی (a2005 Ahmad,) نشان داد آموزگاران همچنان تحت سلطه¬ی شکل سنتی آموزش بر پایه¬ی کتاب¬های درسی، نت برداری¬های آموزشی و استفاده از تخته سیاه هستند و با آن¬ها راحت¬اند. تدابیر آموزشی و فرا¬گیری بر پایه¬ی کتاب¬های درسی مشکلات جدیدی نیستند و طرح¬های بسیاری به¬منظور کاهش وابستگی به کتاب¬های درسی در اصلاحات کلانِ برنامه¬ی آموزشی تحصیلی در مالزی اتخاد شده¬اند (1983 Mukherjee,).
خط مشی ICT در مدارس در بسیاری از کشور¬ها برای حدود دو دهه پیاده شده است و پژوهش¬های وسیعی در زمینه¬ی تغییر وسیع نظام آموزشیِ در-بر¬گیرنده¬ی فن¬آوری ICT انجام گرفته است (2003Yuen, ;2003Warschauer, ;2001Selwyn, ;2003Konting, ;2002Hinostroza, ;2004Harrison, ;1996Hampel, b;1992Fullan,). ارزیابی¬های پژوهشی بسیاری اظهار داشته¬اند که اثر ICT بر فراگیری در چنین برنامه¬های وسیعی عالی نبوده است و سرمایه گذاری¬های عظیم مالی، زمانی و منابع انسانی ندرتاً ارتقای ICT در مدارس را توجیه می¬کنند (2003Yuen, ;2003Warschauer, ;2003Robertson, ;2003Reynolds, ;2003Mentz, ;2002 Hinostroza, ;2001Cuban, ;2002Condie,). حتی (2004) Andrews پیشنهاد داد که سیاست¬گذاران می¬بایست تا زمانی-که آزمون تصادفیِ به دقت طراحی شده و بزرگی مشارکت قابل ملاحظه¬ی ICT را اثبات کند از سرمایه گذاری بیشتر در این حوزه اجتناب کنند.

ترجمه مقاله استفاده از ICT در مدارس مالزی
خط مشی ICT در مدارس همچنان در بین پژوهش¬گران به¬ویژه زمانی¬که در ارتباط با دست¬آورد¬های فراگیری و پیاده¬سازی آن در عمل است، مسئله-ای جدال بر¬انگیز و قابل بحث است. مطالعه¬ی (2003) Reynolds سه منظر متفاوت را در ارتباط با ICT در مدارس مقایسه کرد. نخست، خوش¬بیانی مقامات دولتی و نیروهای آن¬ها که بر این باورند که دست¬آورد¬های مدارسی با منابع خوب ICT نسبت به مدارسی با منابع ضعیف ICT بهتر است. دوم، سخنوران بد¬بین که بر اساس ایده¬هایشان مبنی بر اینکه کودکان می¬بایست چگونه رشد یابند و نیز نیاز¬های اساسی کودکان برای تعامل با دیگران و جهان طبیعی پیرامونشان، مخالف هر شکلی از ICT در مدارس هستند. سوم، دانشگاهیانی که معتقدند فرا¬گیری در کلاس می-بایست متمرکز بر فرا¬گیری با کمک فن¬آوری و نه راجع¬به فن¬آوری باشد ، همین¬طور ICT می¬بایست همانند هر ابزار دیگری که با کمک آن برنامه¬ی درسی در کلاس تدریس می¬شود، به¬کار گرفته شود.

ترجمه مقاله استفاده از ICT در مدارس مالزی
علی¬رغم بسیاری از مشکلات در پیاده¬سازی ICT در مدارس، پژوهش¬ها حاکی از آن¬است که دانش¬آموزان و آموزگاران از خط¬مشی¬های ICT در مدارس استقبال می¬کنند و بر این باورند که این فن¬آوری می¬تواند به منظور ارتقای استاندارد¬های آموزش و فرا¬گیری سودمند باشد (2003Kington, ;2001BECTA,). (2004؛2002) Harrison دریافت که به لحاظ آماری پیوستگی قابل توجهی بین سطح بالاتر استفاده ازICT و دست¬آورد¬های دانش¬آموزان در ریاضی، علوم، زبان انگلیسی، زبان¬های مدرن و فن¬آوری طراحی وجود دارد. نزدیک به ده سال پس از اولین مطالعه، پروژه¬ی ImpaCT2 اثبات کرد که استفاده از ICT به بهبود فراگیری مبتنی بر موضوع کمک کرده است. با این حال، (2004) Andrews چنین مطرح کرد که این پیوستگی¬ها به منظور توجیه و حصول نتیجه از اثرات ICT بر یادگیری بسیار اندک بودند.
(2004) Ilomaki دریافت که ICT که در کلاس درس به¬منظور حمایت از فعالیت¬های کلاسی استفاده شد مورد تقدیر کاربران مدارس قرار گرفت. استفاده از ICT آن¬ها را تشویق کرد و شیوه¬های آموزششان را متنوع کرد، به¬طوری¬که نه تنها درکشان را به شکل بنیادینی نسبت به امر آموزش و فراگیری تغییر داد بلکه بر انگیزه¬شان نیز افزود. پژوهشی توسط (2003) Young آشکار کرد که اینترنت به¬منظور فراهم آوری محیطی با کمترین میزان تنش برای دانش¬آموزان در جهت ابراز آزادانه¬ی نظرات و افکارشان بسیار سودمند بوده است. دانش¬آموزان نسبت به اکتشاف و فرا¬گیری اکتشافی در محیطی فاقد تنش هیجان¬زده بودند.

ترجمه مقاله استفاده از ICT در مدارس مالزی
3- روش¬شناسی
این پژوهش از یک بررسی با طرحی مقطعی، همراه با داده¬هایی که حداقل از 12 گروه از مدارس هوشمند در برهه¬ای از زمان جمع¬آوری شد و مقایسه¬ی این¬که آن¬ها تا چه حد با هم متفاوت¬اند، استفاده می¬کند. این طرح در پژوهش علوم اجتماعی به¬شکل گسترده¬ای استفاده می¬شود (2000 Burton) و طبق نظر (1996) Kumar اگر مطالعه با هدف فهم رواج یک پدیده، موقعیت، مشکل، گرایش یا پیامدی خاص است، طرح مقطعی مناسب¬ترین گزینه در نوع خود است. مطالعه¬ی مقطعی با هدف کسب درک کلی از پدیده و موقعیت، با در نظر¬گیری مقطعی از جمعیت مورد مطالعه بسیار سودمند است. این بررسی در دو استان سلانگور و نگری سمبیلان انجام گرفت. داده¬های این مطالعه از بررسی دانش¬آموزان دوازده مدرسه از شانزده مدرسه¬ی هوشمند در سلانگور و نگری سمبیلان به¬دست آمد. 365 دانش¬آموز در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند و به¬شکل تصادفی از میان گروه¬های چهار¬تایی دانش¬آموزان 16 ساله انتخاب شدند.
پرسش¬نامه¬ای که در این پژوهش تدوین شد، نخست بر اساس مضامین و مفاهیم بر¬خاسته از داده¬های پیشین حاصل از بررسی گروه¬های متمرکز بود. در این مطالعه، ساخت فرضیه با یافته¬های پیشین حاصل از مصاحبه¬های انجام گرفته در گروه¬های متمرکز آغاز شد. مشاهده و تحلیل داده¬های حاصل از گروه¬های متمرکز، مفاهیمی کلی برای سنجش فراهم آورد. داده¬های حاصل از گروه¬های متمرکز به¬عنوان مطالعه¬ای مقدماتی در زمینه¬ی پژوهش، به ساخت مقیاس¬ها و شاخص¬ها در تهیه¬ی پرسش¬نامه¬های پژوهشی یاری رساند و فرضیه¬هایی را به¬جهت آزمودن فراهم آورد (2000 Burton).ترجمه مقاله استفاده از ICT در مدارس مالزی
منابعی وجود دارند که از مضامین بر¬خاسته از مطالعه¬ی گروه¬های متمرکز حمایت می¬کنند. پژوهش¬های Fullan (2000؛1993؛1992) درباره¬ی تغییرات آموزشی و تغییرات در رویه¬ی مدارس با یافته¬ی بر¬خاسته از داده¬های حاصل از گروه¬های متمرکز همسو است. طرح و چارچوب مفهومیِ پیاده سازی مدارس هوشمند توسط وزارت آموزش و پرورش به فهم بهتر مضامینی که از مطالعه¬ی گروه¬های متمرکز بر¬خاسته¬اند، کمک می¬کند. گزارش¬هایی از (2002) Chan ، گروه ارزیابی مدارس هوشمند (2003) و الگو¬برداری از راه حل جامع مدارس هوشمند (2003)، اطلاعات مهمی درباره¬ی خط¬مشی وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با ICT، نرم¬افزار، آموزش و فرا¬گیری و تربیت آموزگار فراهم می¬آورند.
پرسش¬نامه، اطلاعاتی در مورد پیش¬زمینه¬ی پاسخ¬دهندگان و پیش¬زمینه¬ی مهارت¬های رایانه¬ای فراهم می¬آورد. پرسش¬هایی نگرشی به¬منظور فهم تمایلات دانش¬آموزان در رابطه با استفاده از رایانه در مدارس هوشمند مطرح شدند. پرسش¬ها در مورد استفاده از رایانه در مدارس هوشمند با هدف کشف تمایلات پاسخ¬دهندگان نسبت به رایانه و تمایلاتشان در استفاده از رایانه در فرایند آموزش و فرا¬گیری طراحی شدند. هفده سوال در اختیار دانش¬آموزان قرار گرفت و واکنش¬های آن¬ها به¬شکل تمایلات مثبت (موافق یا بسیار موافق)، منفی (مخالف یا بسیار مخالف) و خنثی (مردد) مورد سنجش قرار گرفت.
4- یافته¬ها
1-4 پیش¬زمینه¬ی دانش¬آموزان
جدول 1 تعداد دانش¬آموزانی را که در این مطالعه شرکت داشتند، نشان می¬دهد.
جدول 1- جنسیت
فراوانی درصد %
مذکر
مونث
حاصل¬جمع 159
206
365 44
56
100

طبق این جدول تعداد دانش¬آموزان مونث کمی بیشتر (%8) از دانش-آموزان مذکر بود. می¬توانیم بگوییم که تعداد شرکت¬کنندگان مذکر و مونث در این مطالعه نسبتاً متوازن بوده است.
جدول 2 تعداد مدارس مشارکت داشته در این مطالعه را نشان می¬دهد.
جدول 2- مدارس
مدرسه فراوانی درصد %
1 PG
2 AS
3 SP
4 KI
5 TK
6 SR
7 RD
8 TD
9 KJ
10 BB
11 LB
12TJ
حاصل¬جمع 30
30
28
31
30
21
42
32
31
30
31
29
365 8
8
7
9
8
6
12
9
9
8
9
7
%100

تعداد مشارکت کنندگان در این مطالعه از مدرسه¬ای به مدرسه¬ی دیگر فرق داشت. به¬این دلیل که مشارکت¬کنندگان از یک کلاس در هر مدرسه انتخاب شدند و تعداد دانش¬آموزان در هر کلاس نسبت به کلاس دیگر متفاوت بود. پایین¬ترین تعداد دانش¬آموزان در یک کلاس 21 نفر بود و بالا¬ترین تعداد دانش¬آموزان در کلاسی دیگر 42 نفر بود. در این مطالعه، میانگین افراد کلاس 30 نفر بود.ترجمه مقاله استفاده از ICT در مدارس مالزی
2-4 پیش¬زمینه¬ی مهارت رایانه¬ای دانش¬آموزان
جدول 3 دسترسی دانش¬آموزان به رایانه¬ و اینترنت را در خانه نشان می¬دهد.
جدول 3- دسترسی به رایانه و اینترنت در خانه
آری خیر
دسترسی به رایانه در خانه 294
%81 81
%19
دسترسی به اینترنت در خانه 218
%60 147
%40

جدول نشان می¬دهد که اکثر دانش¬آموزان به رایانه (%71) و اینترنت در خانه (%60) دسترسی داشتند. در بین آنانی که در خانه به رایانه دسترسی داشتند، تقریباً %11 هیچ دسترسی به اینترنت نداشتند. تعداد کسانی¬که در خانه به رایانه دسترسی داشتند بسیار خوب به¬حساب می¬آید و تقریباً با نتایج پژوهش¬های دیگر در انگلستان منطبق است.

ترجمه مقاله استفاده از ICT در مدارس مالزی
گزارش BECTA در سال 2002 نشان داد که % 79 بزرگ¬سالان در خانه به رایانه دسترسی دارند. (2004) Kent گزارش داد که مالکیت رایانه در بین دانش¬آموزان مورد مطالعه¬اش بر¬اساس وضعیت اجتماعی-اقتصادی دانش¬آموز در گستره¬ای بین %81 تا %96 قرار دارد. با این حال، دسترسی به اینترنت در این مطالعه نسبت به یافته¬های (2002) BECTA و (2004) Kent پایین است. به¬این دلیل که هزینه¬ی استفاده از اینترنت در مالزی برای فردی معمولی همچنان گران است.
جدول 4 فراوانی استفاده از رایانه را در مدارس هوشمند نشان می-دهد.
جدول 4- استفاده از رایانه در مدارس هوشمند
فراوانی % درصد
هیچ¬گاه 46 13
روزانه 45 12
هفتگی 131 36
ماهانه 90 25
شش¬ماهه 25 7
سالانه 28 8

طبق جدول بیشتر دانش¬آموزان هفتگی یا ماهانه از رایانه استفاده می¬کنند. %12 آن¬ها به¬دلیل استفاده¬ی روزانه از رایانه کاربران سنگین هستند. به¬علاوه، تقریباً همین مقدار از پاسخ¬دهندگان اعتراف کردند که هرگز از رایانه در مدارس هوشمند استفاده نکردند.ترجمه مقاله استفاده از ICT در مدارس مالزی
جدول 5 تعداد ساعاتی که به¬طور هفتگی دانش¬آموزان از رایانه در کلاس استفاده می¬کنند را نشان می¬دهد.
جدول 5- استفاده¬ی هفتگی رایانه در کلاس
فراوانی % درصد
0 ساعت 126 35
1 ساعت 117 32
2 ساعت 44 12
3 ساعت 30 8
4 ساعت 30 8
5 ساعت 5 1
6 ساعت 8 2
7 ساعت 4 1
14 ساعت 1 3/0

طبق جدول اکثر دانش¬آموزان به¬طور هفتگی هرگز از رایانه در کلاس استفاده نکردند. با این حال، تعداد زیادی از پاسخ¬دهنگان حداقل یک ساعت در هفته از رایانه¬ها در کلاس استفاده می¬کنند. بر این اساس استفاده از رایانه¬ها در فعالیت¬های کلاسی بسیار اندک است.
3-4 تمایلات دانش¬آموزان نسبت به فن¬آوری رایانه¬ای
داده¬های حاضر تمایلات پاسخ¬دهندگان را نسبت به استفاده از رایانه¬ها در امر آموزش و فراگیری نشان می¬دهد. هجده بیانیه (از شماره¬ی 21 تا 38) از دانش¬آموزان پاسخ¬دهنده ثبت شد. 10 بیانیه (شماره¬های 21 تا 24 و 32 تا 37) تمایلات مثبتی نسبت به استفاده از رایانه در مدارس هوشمند ابراز می¬داشتند، در حالی¬که 8 بیانیه (شماره¬های 25 تا 31) تمایلاتی منفی نسبت به استفاده از رایانه در مدارس هوشمند بیان می¬کردند.

ترجمه مقاله استفاده از ICT در مدارس مالزی
جدول 6 تمایلات دانش¬آموزان را به استفاده از رایانه¬ها در مدارس هوشمند نشان می¬دهد.
جدول 6- تمایلات دانش¬آموزان در استفاده از فن¬آوری رایانه¬ها
تمایلات دانش¬آموزان در استفاده از رایانه بسیار مخالف مخالف مردد موافق بسیار موافق
1 از انجام امور با استفاده از رایانه لذت می¬برم 1
%3/0 5
%1 27
%7 92
%25 240
%66
2 هنگام استفاده از رایانه قادر به فرا¬گیری بسیاری از مسائل هستم 9
%3 35
%10 59
%16 151
%41 111
%30
3 استفاده از رایانه به من احساس خلاق بودن می¬دهد 11
%3 37
%10 115
%32 120
%33 82
%23
4 رایانه به من کمک می¬کند تا بهتر فرا¬گیرم 16
%4 45
%12 70
%19 178
%49 56
%15
5 هنگام فرا¬گیری با استفاده از رایانه به¬سادگی دچار حواس-پرتی می¬شوم 55
%15 179
%49 76
%21 39
%11 16
%4
6 فرا¬گیری با استفاده از رایانه بسیار مشکل¬تر است 106
%29 148
%41 69
%19 31
%9 11
%3
7 تکمیل برنامه¬ی درسی با استفاده از رایانه مشکل است 87
%24 109
%30 112
%31 36
%10 21
%6
8 احساس فقدان دانش را در استفاده از رایانه در کلاس دارم 83
%23 122
%33 66
%18 75
%21 19
%5
9 هنگام استفاده از رایانه در کلاس احساس بی¬کفایتی می¬کنم 82
%23 115
%32 89
%24 53
%15 26
%7
10 معتقدم که بیشتر قادر به فرا¬گیری از کتاب¬ها هستم تا رایانه 49
%13 83
%23 115
%32 77
%21 41
%11
11 کار با رایانه احساس منزوی شدن از دوستانم را به من می-دهد 102
%28 136
%37 55
%15 45
%12 27
%7
12 نیازمند تسلط به رایانه را برای نیل به اهداف فرا¬گیری هستم 5
%1 9
%3 11
%3 171
%47 169
%46
13 اگر فرصتش فراهم شود می¬خوام چیز¬های زیادی درباره¬ی رایانه¬ها فرا¬گیرم 1
%3/0 6
%2 11
%3 95
%26 252
%69
14 ترجیح می¬دهم از رایانه¬ها در فرا¬گیری استفاده کنم 10
%3 22
%6 96
%26 109
%30 128
%35
15معتقدم رایانه¬ها دست¬یابی¬ام به موفقیت را بهبود خواهند بخشید 5
%1 26
%7 142
%39 129
%35 63
%17
16 اگر رایانه¬ای در کلاس باشد، کمکم می¬کند که دانش¬آموز بهتری باشم 11
%3 34
%9 121
%33 89
%24 110
%30
17 معتقدم رایانه¬ها می¬توانند در حوزه¬ی آموزش و پرورش اسلامی با موفقیت به کار گرفته شوند 10
%3 14
%4 71
%20 121
%33 149
%41
18 فکر می¬کنم که دانش¬آموزان از کار با رایانه¬ها در حوزه¬ی آموزش و پرورش اسلامی لذت می¬برند 5
%1 16
%4 90
%25 123
%34 131
%36

به¬طور کلی، طبق جدول 6 تفاوت اندکی بین استفاده از رایانه¬ها به-شکل عام و استفاده از آن¬ها به¬منظور فرا¬گیری وجود داشت. تمایلات دانش¬آموزان به¬منظور استفاده¬ی عام از رایانه مثبت بود. با این حال، میزان این استفاده به¬منظور نیل به اهداف فرا¬گیری کاهش یافت. بیش از %80 دانش¬آموزان اظهار داشتند که استفاده از رایانه برایشان لذت¬بخش است و چیز¬های بسیاری از آن فرا ¬می¬گیرند. همچنین معتقدند فرا¬گیریِ چگونگیِ استفاده از رایانه و کسب مهارتی بالقوه در استفاده از آن برای انجام کارشان ضروری بود. اگر فرصتش برایشان فراهم می¬شد، می¬خواستند بیشتر در مورد رایانه¬ها فرا¬گیرند. این واقعیت، نشان¬دهنده¬ی اهمیت استفاده از رایانه از نگاه دانش-آموزان است و شکی نیست که دید بسیار مثبتی نسبت به الحاق رایانه در فرایند فرا¬گیری¬شان داشتند. همچنین بسیاری از آن¬ها موافق این مسئله بودند که رایانه به فراگیری بهترشان کمک کرد و فراگیری استفاده از رایانه مشکل نیست. همچنین نتایج نشان داد که %65 دانش-آموزان استفاده از رایانه¬ها را در فرایند فرا¬گیری¬شان ترجیح می-دهند. حدود نیمی از آن¬ها نیز معتقد بودند که در دسترس بودن رایانه در کلاس باعث می¬شود که دانش¬آموزان بهتری باشند و %33 آن¬ها احتمالاً به¬دلیل کمبود رایانه¬ها، همان¬طور که مطالعه¬ی پیشین نیز نشان داده بود، در این زمینه مردد بودند.

ترجمه مقاله استفاده از ICT در مدارس مالزی
جدول نشان می¬دهد که نیمی از دانش¬آموزان می¬پنداشتند که فاقد دانش و مهارت در ارتباط با رایانه¬ها نیستند. این بدان معنا است که نیمی از دانش¬آموزان از این¬که دانش کافی و مهارت لازم در استفاده از رایانه را دارند، مطمئن بودند. همچنین دانش¬آموزان در پاسخ به این¬که آیا رایانه¬ها فراگیری کامل برنامه¬ی درسی را سخت یا آسان کردند، به دو گروه نسبتاً هم¬تراز تقسیم شدند. نتیجه¬ای غیر¬منتظره ولی در عین حال مثبت، پاسخ به بیانیه¬ی شماره¬ی 25 بود. نمایه نشان می¬دهد که %70 دانش¬آموزان اظهار داشتند که هنگام استفاده از رایانه به¬سادگی دچار حواس¬پرتی نمی¬شوند. این بدان معنا است که اکثریت دانش¬آموزان رایانه¬ها را عامل حواس¬پرتی یا تهدیدی در روند فرا¬گیری¬شان نمی¬پندارند. این مغایر یافته¬های حاصل از مطالعه¬ی گروه¬های متمرکز بود که بیان می¬داشت حواس¬پرتی مسئله¬ای بغرنج در میان دانش¬آموزان است. بیانیه¬ی شماره¬ی 30 سه گروه نسبتاً هم¬تراز را در پاسخ به¬اینکه آیا دانش¬آموزان با استفاده از کتاب¬های درسی فراگیری بهتری دارند یا خیر، نشان می¬دهد. یک سوم از دانش¬آموزان موافقند، یک سوم مخالفند و یک سوم دیگر در این مورد نظری ندارند. %32 آن¬ها در این تصمیم¬گیری مردد¬اند و فهم دلایل کناره¬گیری از این اتخاد تصمیم می¬تواند بسیار جالب باشد.ترجمه مقاله استفاده از ICT در مدارس مالزی
همچنین نتایج نشان می¬دهند که تعداد زیادی از دانش¬آموزان (بالای %70) موافق بودند که رایانه¬ها می¬توانند در حوزه¬ی آموزش و پرورش اسلامی با موفقیت به¬کار گرفته شوند. این دانش¬آموزان همچنین از فرصتی برای فرا¬گیری این موضوع با استفاده از رایانه¬ها لذت می-برند. بر اساس این نمایه، شکی نیست که دانش¬آموزان نظری بسیار مثبت نسبت به استفاده از رایانه¬ها در حوزه¬ی آموزش و پرورش اسلامی داشتند و این امر می¬تواند مسیر الحاق میزان بیشتری از فن¬آوری ICT را در فرا¬گیری این حوزه هموار سازد.
5- بحث و نتیجه¬گیری
در سرتاسر این مطالعه، دریافته¬ام که تمایلات دانش¬آموزان و آموزگارانِ حوزه¬ی آموزش و پرورش اسلامی نسبت به استفاده از فن¬آوری در مدارس هوشمند بسیار مثبت است. تغییراتی که در مدارس هوشمند در حال رخداد هستند، به¬وضوح با ظهور فن¬آوری جدید در ICT و استفاده از رایانه¬ها در مدارس هوشمند به شکل مثبتی در ارتباط¬اند. در نتیجه¬ی نیاز به استفاده از رایانه¬ها و ICT در مدارس هوشمند، این بررسی دریافت که اکثریت دانش¬آموزان موافقند که نیازمند تسلط قوی به رایانه¬ها به¬منظور نیل به اهداف فرا¬گیری هستند.ترجمه مقاله استفاده از ICT در مدارس مالزی
یافته¬ها نشان داد ICT در بین شرکت¬کنندگان بسیار پر¬طرفدار است. %91 دانش¬آموزان حوزه¬ی آموزش و پرورش اسلامی و %98 آموزگاران¬شان گفتند که از استفاده از رایانه¬ها لذت می¬برند. اکثر شرکت¬کنندگان (%88 آموزگاران و %78 دانش¬آموزان) معتقدند که این طرح جدید، فرصتی برای کسب آموزش در زمینه¬ی دانش رایانه¬ای در اختیارشان گذاشته است. استفاده¬ی گسترده از ICT در مدارس منعکس کننده¬ی وضعیت خوب مدارس¬شان است و انتخاب به¬عنوان مدرسه¬ی هوشمند مزیتی برای مدارس محسوب می¬شود. این مسئله، آنقدری که ممکن است انتظار رود عجیب نیست. لازم به ذکر است که مدارس هوشمند، مدارس عادی مالزی نیستند. نخست، آن¬ها مدارسی هستند که به¬طور ویژه توسط وزارت آموزش و پرورش به¬منظور حمایت از اصلاحات آموزشی با استفاده از فن¬آوری رایانه¬ای بر¬پا شده¬اند. دوم، این مدارس به¬طور قابل ملاحظه¬ای سرانه¬ی تجهیز به فن¬آوری بیشتری نسبت به مدارس معمولی در مالزی دارند. سوم، این مدارس در شرایطی عالی در جهت حمایت از تغییر برنامه¬ی درسی و آموزشی در کلاس هستند.
در این مطالعه هیچ شاهدی که نشان دهد این آموزگاران و دانش¬آموزان مخالف استفاده از ICT و رایانه¬ها در مدارس هوشمند هستند، وجود ندارد. در حقیقت، این بررسی نشان داد که درصد بسیار بالایی از دانش¬آموزان، از به¬کار¬گیری رایانه¬ها در حوزه¬ی آموزش و پرورش اسلامی حمایت می¬کنند. این یافته با پژوهش¬های دیگر منطبق است. شواهد اندکی از سر¬سختی نسبت به فن¬آوری همانند ترس سایبری یا ترس از فن-آوری نسبت به استفاده از ICT و رایانه¬ها در مدارس یافت شد (2001Cuban, ;2003Conlon,).ترجمه مقاله استفاده از ICT در مدارس مالزی
پژوهش¬های بیشتر (2002Hayward, ;2001Cuban,) نشان داد که بسیاری از دانش¬آموزان، کاربران مشتاق و جدی رایانه¬ها هستند و زمان بیشتری را در خارج از کلاس صرف رایانه می¬کنند. در این مطالعه %12 دانش-آموزان روزانه از رایانه استفاده می¬کنند. می¬بایست توضیحی وجود داشته باشد که چرا آنانی که کاربران جدی و مشتاق در استفاده از رایانه¬ها در خارج از کلاس شناخته شدند، به استفاده از آن¬ها داخل کلاس بی¬میل هستند. همان¬طور که در پژوهش¬های متعددی گزارش شده است، دلایل بسیاری در فقدان دسترسی به رایانه¬ها در مدارس وجود دارد (2002Zhao, ;2003Tearle, ;2004Sutherland, ;2003Robertson, ;2001Owston, ;1998Murphy, ;2000Mumtaz, ;2005Kompf, ;1993Hodas, ;2002Cuckle, ;2001Cuban, ;2002Condie, ;2002Ainley,). به¬نظر می¬رسد بیشتر دلایل بی-میلی نسبت به استفاده از رایانه¬ها در کلاس، بیش از آن¬که وابسته به دلایل درونی همانند تمایلات آموزگار یا دانش¬آموز باشد، وابستگی عظیمی به دلایل خارجی همانند در¬دسترس بودن رایانه دارد. بیش¬از¬این، دلایلی مبنی بر مقاومت آموزگاران یا دانش¬آموزان حوزه¬ی آموزش و پرورش اسلامی در استفاده از رایانه¬ها در امر آموزش و فرا¬گیری در این حوزه در مدارس هوشمند یافت نشده است.

ترجمه مقاله استفاده از ICT در مدارس مالزی
نسبت فعلی رایانه به ازای دانش¬آموزان دوره¬ی متوسطه 1 به 26 است (2004 MMoE,). این نسبت بسیار بیشتر از میزانی است که در کشور¬های دیگر نظیر ایالات متحده، استرالیا و انگلستان با میزان یک رایانه به ازای کمتر از چهار دانش¬آموز است که با آن مواجه¬ایم.ترجمه مقاله استفاده از ICT در مدارس مالزی
بر¬اساس نسبت مطرح¬شده¬ی تعداد رایانه به دانش¬آموز در مالزی، بعید است که دانش¬آموزان و آموزگاران مشغول در حوزه¬ی آموزش و پرورش اسلامی قادر به استفاده¬ی منظم از رایانه در فعالیت¬های آموزشی و فرا¬گیری¬شان باشند. تسهیم یک رایانه میان 26 دانش¬آموز در کلاس بسیار مشکل است. بر¬طبق پژوهش¬ها، آموزگاران معتقدند یک رایانه به ازای چهار دانش¬آموز و یا کمتر از این تعداد، برای کافی بودن رایانه¬ها در مدارس بهترین نسبت است (2005 USDoE,). همچنین پژوهش-های بسیاری تاکید دارند که دسترسی به رایانه¬ها و اعتماد به نفس آموزگار در استفاده از ICT، به در¬دسترس بودن تجهیزات ICT و نسبت تعداد رایانه¬ها به دانش¬آموزان در یک مدرسه مرتبط است (2004; Tearle, 2004 Prior, ;2002 Goodison,).ترجمه مقاله استفاده از ICT در مدارس مالزی
با¬این¬حال، مشکل کمبود رایانه و سخت¬افزار تنها به مالزی محدود نمی¬شود. در پژوهش¬های جهانی، موانع یکپارچه¬سازی رایانه¬ها در فر-آیند فراگیری گزارش شده است (2003Warschauer, ;2001Tawalbeh, ;1997PCAST, ;2003Nichol, ;2000Mumtaz, ;2004MMoE, ;2004Ilomaki, b;2000Fullan, ;2001Cuban, ;2004 BECTA,). پژوهش¬های دیگری در سایر کشور¬ها حاکی از نسبت عالی نزدیک به یک به یک در ایالات متحده و انگلستان است و آموزگاران این کشور¬ها همچنان معتقدند حتی با این نسبت در¬دسترس¬بودن، تعداد رایانه¬ها هنوز کافی نیست (2004Tearle, ;2005Sime, ;2003Reynolds, ;2001 Cuban,). با¬این¬وجود، نسبت رایانه به دانش¬آموز در مالزی در مقایسه با سایر کشور¬ها همچون برزیل (1 به 42) (2006:1 OECD,) و لیتوانی (1 به 90) قابل قبول است (2000:7 Pelgrum,).
در نتیجه، این مطالعه هیچ گواهی مبنی بر این¬که دانش¬آموزان حوزه¬ی آموزش و پرورش اسلامی در مدارس هوشمند به استفاده از رایانه¬ها در این حوضه بی¬میل و یا مردد¬اند، وجود ندارد. بر¬عکس، طبق برخی منابع، این دانش¬آموزان بهره¬مند از فن¬آوری پیشرفته و مشتاق استفاده از آن در فر¬آیند فرا¬گیری¬شان بودند.

ترجمه مقاله استفاده از ICT در مدارس مالزی