ترجمه حرفه ای در زمینه های علمی، هنری و مهارتی- قسمت دوم-

اغلب استدلال می شود که یک مترجم خوب، کسی است که به خوبی بتواند به زبان های بومی نیز صحبت کند. ولی شگفت انگیز است که بدانید که یک گوینده بومی در یک زبان، الزاما تضمینی در مورد ترجمه خوب و ترجمه حرفه ای وی ارائه نمی دهد. فرایند ترجمه نیاز به اصول خاص، مطالعات و تمرین های پیوسته دارد. کسی که به زبان خاصی به صورت بومی صحبت می کند، به صورت ذاتی بر اصول خاص ترجمه، مطالعات و تمرین های پیوسته متکی نیست.

ترجمه، فرایند یا مهارتی است که هرکسی که در دو یا چند زبان تخصص دارد، نمی تواند در اصل مترجم خوبی باشد. یک مترجم خود، زبان و زبان شناسی را خیلی دوست دارد و ب هطور کلی می توان گفت که عاشق شغل خود یعنی مترجمی است. این علاقه شامل مواردی نیز می شود که به بهبود اطلاعات زبان شناسی و تعمیق اطلاعات در زمینه های تخصصی کمک می کند. از این رو بسیاری از مترجمان نیاز دارند که، اطلاعات تکینیک از زبان را بدانند و این به معنای ترجمه در همه زمینه ها است که در مورد واژگان تخصصی آن زمینه اطلاعات داشته باشند و یا این که بتوانند ترجمه ادبی ارائه دهند و هر مترجم نیاز دارد که در یک یا چند زمینه تخصصی، به صورت کامل تسلط داشته باشد. ( زمینه هایی مثل حقوق، مالی، پزشکی، زمینه های مرتبط با فناوری اطلاعات و یا متون دیگر).

یک مترجم روسی می گوید: ترجمه، به مثابه یک زن است، این زن اگر زیبا باشد، با وفا نیست و اگر با وفا باشد زیبا نیست!!!

البته امیدوارم که خوانندگان گرامی بتوانند این تمایز جنسیتی موجود در جمله را نادیده بگیرند و به اصل و حقیقت مطلب یعنی حقیقت ترجمه پی ببرند. مترجم ها می بایست تعادلی بین وفاداری با متن مبدا و قابل خواندن بودن آن به زبان مقصد، پیدا کنند. ما تمام ابزار و وسایل را در اختیار داریم تا بتوانیم ترجمه آشکار و روشنی به زبان بومی خودمان ارائه دهیم و در بسیاری از موارد سعی می کنیم تا زبان مبدا کاملا قابل شناسایی و کاملا قابل فهم باشد. بهترین ترجمه، ترجمه ای است که خواننده متوجه نشود این متن یک متن ترجمه شده است. به عبارت دیگر این سند می بایست متن به گونه ای باشد که انگار در اصل نیز به زبان مبدا نوشته شده است. این امر بیان می دارد که زمانی که مترجم برای ترجمه گذاشته است، زمان کافی بوده و او به اندازه مکفی، در فرایند ترجمه مهارت دارد. به عبارت دیگر شما بهترین کار را زمانی انجام می دهید که بدانید از هیچ کاری در امر ترجمه فروگذار نکرده اید. دستیابی به این سطح از ترجمه، مهارتی چالش برانگیز به شمار می رود.

ترجمه فرایند بسیار گسترده ای است به هرحال ترجمه در حقیقت یک عملکرد حرفه ای جدی است پس باید از نتایج ضعیف آن ها اجتناب به عمل آورد. ترجمه در عین حال گسترده بودن، ساده است. و می توان روی متون متافوت تمرکز نمود که به صورت پیوسته بین دو زبان قرار گرفته و چارچوب های فکری را نیز شکل می دهد. یک مترجم می بایست اطلاعات مربوط به زبان مبدا را شناسایی نموده و پس از آن به مدیریت زبان مقصد در آمد. به این معنا که می بایست در مورد هر دو زبان به بندها و اصطلاحات ادبی و حرفه ای نیز اشاره شد.