اخلاق حرفه ای مترجم قسمت اول

اخلاق حرفه ای مترجم

یک مترجم حرفه ای یا متخصص، کسی است که همواره برای خودش و برای کارش احترام قائل است. بنابراین، عمق این احترام، به کارش و به پروژه هایی که قبول می کند بازمی گردد. در نتیجه کار او بازدهی بالایی داشته و همواره بر مشتریان وی افزوده می شود. کسی که به خودش و به کارش احترام می گذارد، این احترام را به مشتریان، همکاران و کل جامعه مترجمان حرفه ای نیز منتقل می نماید.

یک مترجم حرفه ای هیچ وقت ترجمه به زبانی غیر از زبان مادری اش را قبول نمی کند. زیرا او از محدودیت ها آگاه بوده و در پی آن است که تجربیات خود را بالاتر ببرد. او ممکن است ترجمه به زبان های متفاوت را انجام دهد چه زبان مبدا چه زبان مقصد، ولی همیشه از همان روش و مفهوم زبان مادری اش استفاده می کند. او متون را از بان مبدا به زبان مقصد به گونه زبان مادری خود انتقال می دهد. تنها در ترجمه به زبان مادری، مترجم قادر است که اصطلاح ها را به خوبی بیان کند و مفهوم اصلی متن را منتقل نماید. او همه کنایه ها و اصطلاحات زبان مادری خود را می داند چون در گفتار روزمره از آن استفاده می کند. مترجم حرفه ای هموراه به شغل خود عشق ورزیده و به آن احترام می گذارد. بسیاری از نویسندگان به ترجمه های دو زبانه، اعتقادی ندارند. چون همیشه یک زبان غالب وجود دارد. اگر کسی در یک خانه دو زبانه بزرگ شود می تواند یک مترجم دو زبانه باشد که یک زبان را به زبان دیگر ( غیر از زبان مادری خود) ترجمه کند. علاوه براین نبوغ در ترجمه نیز بسیار حائز اهمیت بوده است و کسی که در این زمینه نبوغ دارد می تواند از پس دو یا سه زبان هم برای امر ترجمه بر بیاید.

ادامه دارد…